تحقیق خشونت سیاسی

پایان نامه خشونت سیاسی,پروژه خشونت سیاسی,پروژه در مورد خشونت سیاسی,تحقیق آماده در مورد خشونت سیاسی,تحقیق در مورد خشونت سیاسی,خشونت سیاسی,دانلود تحقیق خشونت سیاسی,دانلود رایگان تحقیق خشونت سیاسی,مقاله خشونت سیاسی,مقاله در مورد خشونت سیاسی
تحقیق خشونت سیاسی

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:خشونت سياسي در
مفهوم اجتماعي نيز ما كاملا به مثال هاي فوق نزديك هستيم. در اينجا خشونت
را مي توان به وارد آوردن نوعي فشار و زور فيزيكي از سوي يك نهاد، يك فرد
يا يك گروه بر نهاد، فرد يا گروهي ديگر دانست كه با هدف وادار كردن آن نهاد
يا افراد به انجام كاري بر خلاف ميل و اراده شان انجام بگيرد. از اين رو
خشونت همواره در برابر ميل، اراده و آزادي قرار دارد و به نوعي حدود آنها
را تعيين مي كند. منتها با توجه به اين نكته كه آزادي يك فرد مي تواند
دقيقا در نقطه معكوس آزادي فرد ديگري قرار اشته باشد. فرد “الف” ممكن است
با عمل خشونت آميز خود حق فرد “ب” را از ميان ببرد يا محدود كند، اما فرد
“ب” نيز ممكن است بتواند با واكنش خشونت آميز خود حق خود را بار ديگر به
دست بياورد و در نتيجه ميل‏ اراده و آزادي فرد “الف” را محدود كند. خشونت
سياسي را با حركت از همين نكات مي توان گونه اي از خشونت تعريف كرد كه
موضوع آن بر سر قدرت سياسي  باشد‏ چه بر سر دستيابي به قدرت، چه بر سر
اعتراض و نابود كردن يك قدرت و چه بر سر حفظ و تداوم بخشيدن به يك قدرت
موجود.  در اين معناي عام، خشونت سياسي را نمي توان لزوما از مفهوم طبيعي
خشونت جدا كرد زيرا موضوع قدرت در مركز و بطن تقريبا  تمام انواع خشونت ها
نهفته است. حتي در آنچه به ظاهر “غير سياسي ترين ” اشكال خشونت مي آيد،
مثلا خشونت هاي خانوادگي يا خشونت هاي شهري، موضوع بر سر نوعي قدرت است. بر
سر آن كه كدام يك از طرفين داراي سلطه بر ديگري باشد. هر بار ، هر نوع
قدرتي موجوديت خود را در خطر ببيند ، طبيعي ترين واكنش آن، رفتار خشونت
آميز است. از اين رودر این مطلب ، هر چند تكيه اصلي بر موضوع خشونت سياسي
در خاص ترين اشكال آن يعني پديده هايي نظير جنگ، انقلاب، شورش ها و تنش هاي
اجتماعي، سركوب، ترور و… مي باشد اما رابطة حوزه خاص سياست با حوزه
عمومي، يعني تقسيم و توزيع قدرت در گستره جامعه و در نهاد هاي بيشمار
اجتماعي فراموش نمي شود. خشونت را بايد در طيفي در نظر گرفت كه با حركت از
ساده ترين اشكال حيات و كوچكترين واحدهاي اجتماعي نظير خانواده تا بزرگترين
اين واحدها نظير كشورها و مناطق فراملي تداوم دارد، هر چند تبلور آن عموما
در شكل هاي سختي چون جنگ و شورش و … است. اگر نگاهي به اطراف خود
بياندازيم به سرعت پي مي بريم كه خشونت شكلي گسترده و حضوري كامل در
پيرامون ما دارد. از لحاظ زيست شناختي همانگونه كه خواهيم ديد خشونت بخشي
تفكيك ناپذير از مكانيسم هاي حياتي ما است. در بعدي  بزرگ تر، درون واحد
خانوادگي، بازيگران اجتماعي به محض آنكه قشربندي و تفاوت گذاري در ميان
آنها آغاز مي شود يعني به محض قرار گرفتن در نقش همسر‏ پدر، مادر، فرزند ،
خواهر، برادر و ….داراي حوزه هاي قدرت خاص مي شوند كه آماده اند بر سر آن
دست به رفتارهاي خشونت آميز بزنند. پيدا شدن مفهوم “مالكيت” بر اشياء يا
بر فضا ها، از پايين ترين سنين، فرد را وامي دارد كه براي حفظ “اموال” خود 
و يا “فضاي اختصاصي” خود با ديگر اعضاي  خانواده وارد رقابت شود. ورود
تصاوير و اخبار خشونت آميز از طريق رسانه ها درون اين سلول اجتماعي كوچك
خود عاملي است نه فقط در تقويت رفتارهاي خشونت آميز ، بلكه همچنين و به
ويژه  در مشروعيت بخشيدن به آنها. رفتارها، تصاوير و داده هاي رسانه اي از
دوران كودكي به ما مي آموزند كه هر كس بايد براي حفظ قدرت و امتيازات خود
از همه وسايل و از جمله از خشونت استفاده كند و كسي كه از انجام چنين كاري
ابا داشته باشد، بي شك در موقعيت آسيب پذير و شكننده قرار خواهد گرفت.با
خارج شدن از سلول خانوادگي، بار ديگر خشونت را در پيرامون خود در اشكال
مختلف مشاهده مي كنيم. خشونت هاي شهري يا مدني به خصوص در شرايط وجود
فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي اشكال رايجي هستند كه هر فردي ممكن است
در محيط كاري و يا در رفت و آمدهاي روزمرة خود مشاهده كند. در اين نوع از
خشونت ها نيز بار ديگر مناسبات قدرت وارد عمل مي شوند. در جوامع مدرن،
رفتارهاي خشونت آميز عمومي، منع قانوني دارد و هيچكس حق چنين كاري را
ندارد. اين رفتارها تنها در دو حالت قابل انجام است. نخست از سوي اشخاصي كه
رسما و قانونا امتياز برخوردهاي خشونت آميز در شرايط خاص را از دولت
دريافت كردهاند مثلا نيروهاي انتظامي و نظامي و دوم كساني كه در برابر
اعمال يك خشونت جمعي غير دولتي، دست به دفاع خشونت آميز از خود زده اند. در
حالت اخير خشونت اول به خشونت بعدي، نوعي مشروعيت مي دهد كه البته اين
مشروعيت جنبة استثنا دارد، يعني تنها در حالتي به عنوان حق دفاع از خود
تلقي مي شود كه دقيقا مشخص باشد نيروهاي رسمي اعمال خشونت، در انجام كار
خود ناتوان بوهاند. اگر فردي ثابت كند كه جان او در خطر بوده  و هيچ امكاني
براي دسترسي به نيروهاي انتظامي براي طلب كمك نداشته است، در اين صورت
خشونتي كه او در دفاع از خويش به انجام رساند قابل توجيه و مشروع قلمداد
خواهد شد. اگر باز هم چشم انداز خود را گسترده تر سازيم و در عرصة يك
كشور بر روابط سياسي نگاهي بياندازيم، مشاهده مي كنيم كه خشونت با حضوري
پيوسته تر و موثرتر هر لحظه مي تواند وارد عمل شود. تنش ها و شورش هاي
سياسي عليه حكومت ها و خشونت حكومت ها عليه مخالفان، قتل ها و خرابكاري ها و
ترورهاي سياسي مخالفان و مقابله به مثل كردن دولت ها با به زندان انداختن،
سركوب، شكنجه و اعدام مخالفان، متاسفانه در جهان امروز هنوز در بسياري از
كشورها رايج هستند. و اين رفتارهاي خشونت آميز مي توانند در سطح يك حاكميت
ملي تا شديدترين اشكال خشونت، جنگ هاي داخلي و انقلاب ها پيش روند. نظام
هاي سياسي را زير و رو كرده و تاريخ كشورها را در مسيرهاي جديدي قرار دهند.
خشونت سياسي در ابعاد جهاني نيز در قرن حاضر زشت ترين چهره هاي خود را
نمايانده است. حتي اگر از دو جنگ بزرگ جهاني و كشتارهاي گستردة آنها نيز
بگذريم، حادترين اشكال نسل كشيها از قتل عام ارمنيان در ابتداي قرن تا
كشتارهاي دستجمعي دهقانان در دوران جمعي كردن اجباري كشاورزي در شوروي
استاليني، از قتل عام يهوديان به دست فاشيسم هيتلري گرفته تا كشتار مردم
كامبوج به دست خمرهاي سرخ و سرانجام از نسل كشي هاي گسترده در افريقا گرفته
تا كشتارهاي جمعي مسلمانان در منطقة بالكان در اواخر اين قرن، ميليونها
نفر در قرن حاضر قرباني نفرتهاي ايدئولوژيك، نژادي و قومي شده اند كه اغلب
ريشه در تنش ها و رقابت هاي سياسي داشته است. در همين دوران صدها هزار و
بلكه ميليونها نفر راهي زندانهاي سياسي شده اند و هزاران نفر در زير شكنجه
هاي وحشيانه جان سپرده اند و يا براي تمام عمر معلول شده اند و سرانجام اگر
آتش جنگ هاي بزرگ بين المللي نزديك به نيم قرن است كه به ظاهر خاموش شده
است، اما در تمام اين مدت، جنگ هاي منطقه اي به ويژه در ميان كشورهاي كوچك
در حال توسعه در جريان بوده اند و ميليونها كشته، زخمي و بي خانمان بر جاي
گذاشته اند. …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 32

 

خشونت سیاسی تحقیق در مورد خشونت سیاسی دانلود تحقیق خشونت سیاسی دانلود رایگان تحقیق خشونت سیاسی پروژه خشونت سیاسی مقاله خشونت سیاسی مقاله در مورد خشونت سیاسی پروژه در مورد خشونت سیاسی پایان نامه خشونت سیاسی تحقیق آماده در مورد خشونت سیاسی

 • پاورپوینت با موضوع مراحل تجزیه و تحلیل شغل

  ارائه,اسلاید,پاورپوینت,پروژه,تجزیه,تحقیق,تحلیل,جزوه,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,شغل,فروش,گزارش,مراحل,مقاله,مهندسی,موضوع دانلود پاورپوینت با موضوع مراحل تجزیه و تحلیل شغل دانلود فایل پاورپوینت با موضوع مراحل تجزیه و تحلیل شغل زیبا و کاربردی در 25 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت موضوع مراحل…

 • تحقیق آداب و رسوم استان های گیلان و مازندران

  آداب و رسوم گیلان,آداب و رسوم گیلانی,آداب و رسوم گیلانی ها,آداب و رسوم گیلانیان,آداب و رسوم مازندران,آداب و رسوم مازندرانی,آداب و رسوم مازندرانی ها,آداب ورسوم گیلان,اداب رسوم گیلان,اداب مردم گیلان,اداب ورسوم گیلانی,رسوم گیلان,رسوم مازندرا دانلود تحقیق آداب و رسوم استان…

 • تحقيق هنر پاپ Pop Art

  pop art,آشنایی با هنر پاپ,انواع شخصيت هاي هنر پاپ,بررسی تحلیلی هنر پاپ,تحقيق هنر,تحقیق پیرامون هنر پاپ,دانلود تحقيق,كار تحقيقي هنر,مفاهیم هنر پاپ,هنر پاپ,هنر پاپ آرت دانلود تحقيق هنر پاپ Pop Art دانلود فایل بخشی از متن:پاپ آرت مخفف «Popular Art» (هنر…

 • تحقیق تاثیر موسیقی بر خلاقیت کودکان

  آثار موسیقی بر خلاقیت کودکان,اثر موسیقی بر خلاقیت کودکان,اهمیت آموزش موسیقی برای کودک,اهمیت آموزش موسیقی برای کودکان,تاثیر موسیقی بر خلاقیت کودکان,شیوه آشنایی کودکان با موسیقی,موسیقی و خلاقیت کودکان,نقش موسیقی در خلاقیت کودک دانلود تحقیق تاثیر موسیقی بر خلاقیت کودکان دانلود…

 • تحقیق مديريتی مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

  آیین نامه‌ های موسسات کارآموزی,تحقیق مدیریت آموزشگاه,مدیریت آموزشگاه,مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی حرفه ای,مدیریت آموزشگاهی,مدیریت آموزشگاهی چیست؟,مدیریت آموزشی,مقاله مدیریت آموزشگاه,مقررات موسسات کارآموزی تحقیق مديريتی مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با…

 • تحقیق در مورد اسلام و حقوق بشر

  آشنایی با اسلام و حقوق بشر,اسلام و حقوق بشر,پاورپوینت اسلام و حقوق بشر,پایان نامه اسلام و حقوق بشر,تحقیق اسلام و حقوق بشر,دانلود تحقیق اسلام و حقوق بشر,دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر,کتاب اسلام و حقوق بشر,مقاله اسلام و حقوق بشر…

 • چک لیست کنترل کیفیت کامیون دامپر

  چک لیست کنترل کیفیت کامیون دامپر چک لیست کنترل کیفیت ماشین آلات رفتن به سایت اصلی دانلود چک لیست کنترل کیفیت کامیون دامپر،در قالب pdf و در 2 صفحه، شامل:مشخصات دستگاه و بازدیدمشخصات و شاخصه های مهم در بازدید و…

 • پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانش

  پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانش,معماری مدیریت دانش,همردیف سازی پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانش رفتن به سایت اصلی مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانش قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 10قسمتی از پاورپوینت معماری مدیریت دانشمعماری دانش : شامل نقشه های دانشمعماری فرایند مدیریت…

 • پروژه مهندس زلزله

  پروژه مهندس زلزله پروژه مهندس زلزله رفتن به سایت اصلی دانلود پروژه مهندس زلزله،در قالب pdf و در 111 صفحه، شامل:فصل اول:انتخاب شتاب نگاشت هافصل دوم:روند اصلاح شتاب نگاشت هافصل سوم:اصلاح شتاب نگاشت هافصل چهارم:طیف فوریه شتاب نگاشت هافصل پنجم:رسم…

 • پاورپوینت تدوین سیاست های حسابداری

  پاورپوینت تدوین سیاستهای حسابداری,پاورپوینت سیاستهای حسابداری,تحقیق تدوین سیاستهای حسابداری,تحقیق سیاستهای حسابداری,تدوین سیاستهای حسابداری,سیاستهای حسابداری,مقاله تدوین سیاستهای حسابداری,مقاله سیاستهای حسابداری دانلود پاورپوینت تدوین سیاست های حسابداری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع تدوین سیاست های حسابداری،در قالب ppt و در 32…

 • تحقيق تشكيل نفت

  پتروشيمي,تحقيق نفت و پتروشيمي,تشكيل نفت,چگونگي بوجود آمدن نفت,دانلود تحقيق,كار تحقيقي نفت و پتروشيمي,نفت دانلود تحقيق تشكيل نفت دانلود فایل چگونه نفت در كره زمين تشكيل شد ؟ مي گويند نفت از بقاياي موجودات زنده ي پيشين و بسيار قديمي در…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان خلیل آباد

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خلیل آباد,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی ش,شیپ فایل سازندهای شهرستان خلیل آباد,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان خلیل آباد,نقشه زمین شناسی شهرستان خلیل آباد,نقشه سازندهای شهرستان خلیل آباد,نقشه لیتولوژی شهرستان خلیل آباد دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان…

 • جزوه درس ماليه عمومی و خط مشی دولت ها

  اسلاید,پاورپوینت,جزوه,خط مشی,درس,دولت,عمومی,ماليه دانلود جزوه درس ماليه عمومی و خط مشی دولت ها دانلود فایل جزوه درس ماليه عمومی و خط مشی دولت ها در قالب پاورپوینت و در 191 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب…

 • پروژه تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان)

  بررسی انواع ویروس یارانه ای,پروژه,پروژه در مورد ویروس,پروژه کامپیوتر,پروژه کامپیوتر نرم افزار,پروژه نرم افزار,تجزیه و تحلیل ویروس,تجزیه و تحلیل ویروس تروجان,دانلود پروژه تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب دانلود پروژه تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب (ویروس- تروجان)…

 • جزوه شرح علائم و نحوه استخراج اطلاعات از روی کابل ها

  تحقیق شرح علائم از روی کابل ها,تحقیق نحوه استخراج اطلاعات از روی کابل ها,جزوه شرح علائم از روی کابل ها,جزوه نحوه استخراج اطلاعات از روی کابل ها,شرح علائم از روی کابل ها,مقاله نحوه استخراج اطلاعات از روی کابل ها,نحوه استخراج…

 • پاورپوینت ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی در کار و ورزش

  ارگونومی,ارگونومی در محیط کار,مهندسی فاکتورهای انسانی,مهندسی فاکتورهای انسانی pdf,مهندسی فاکتورهای انسانی ppt,مهندسی فاکتورهای انسانی پشرفته,مهندسی فاکتورهای انسانی چیست؟,مهندسی فاکتورهای انسانی(ارگونومی) پاورپوینت ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی در کار و ورزش رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع ارگونومی و…

 • پاورپوینت موتورهای الکتریکی

  پاورپوینت موتورهای الکتریکی ساخت موتور الکتریکی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع موتورهای الکتریکی،در قالب ppt و در 82 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتاریخچهموتور الکتریکی ACموتور القایی تک فازموتور القایی سه فازموتور الکتریکی DCموتور DC با تحریک سریطرز کار…

 • پاورپوینت علم پزشکی هسته ای و کاربرد ان در زندگی

  پاورپوینت آماده مهندسی مواد علم پزشکی هسته ای,پاورپوینت علم پزشکی هسته ای,تحقیق علم پزشکی هسته ای,دانلود,دانلود پاورپوینت در مورد علم پزشکی هسته ای,دانلود پاورپوینت علم پزشکی هسته ای,دانلود رایگان پاورپوینت علم پزشکی هسته ای,علم پزشکی هسته ای پاورپوینت علم پزشکی…

 • دانلود طرح توجیهی تولید روغن خام یا روغن نباتی

  امکان سنجی روغن نباتی,دانلود طرح توجیهی تولید روغن خام,طرح تجاری تولید ر,طرح توجیهی پیرامون روغن نباتی,طرح توجیهی تولید روغن خام,طرح کارآفرینی روغن نباتی,طرح کسب و کار تولید روغن خام,طرح کسب و کار روغن نباتی,کارآفرینی تولید روغن خام دانلود دانلود طرح…

 • پاورپوینت مراقبت از بیمار بعد از عمل جراحی

  پاورپوینت مراقبت از بیمار بعد از عمل جراحی,دانلود پاورپوینت در مورد مراقبت از بیمار بعد از عمل جراحی,دانلود پاورپوینت مراقبت از بیمار بعد از عمل جراحی,دانلود رایگان پاورپوینت مراقبت از بیمار بعد از عمل جراحی,مراقبت از بیمار بعد از عمل…

 • پاورپوینت خلاصه فیزیک 1 هالیدی

  پاورپوینت خلاصه فیزیک 1 هالیدی فیزیک 1 هالیدی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه فیزیک 1 هالیدی،در قالب ppt و در 205 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: اندازه گیریفصل دوم: حرکت در یک بعدفصل سوم: بردارهافصل چهارم:…

 • نقشه ی بخش های شهرستان پاوه

  بخش های شهرستان پاوه,شیپ فایل بخش های شهرستان پاوه,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان پاوه,نقشه بخش های پاوه,نقشه بخش های شهرستان پاوه,نقشه جی آی اس بخش های شهرستان پاوه دانلود نقشه ی بخش های شهرستان پاوه دانلود فایل دانلود نقشه…

 • پاورپوینت بحران کمبود آب

  بحران کمبود آب,پاورپوینت آماده شیمی بحران کمبود آب,پاورپوینت بحران کمبود آب,تحقیق بحران کمبود آب,دانلو,دانلود پاورپوینت بحران کمبود آب,دانلود پاورپوینت در مورد بحران کمبود آب,دانلود تحقیق بحران کمبود آب,دانلود رایگان پاورپوینت بحران کمبود آب پاورپوینت بحران کمبود آب رفتن به سایت…

 • تحقیق روش های شناسایی و آنالیز مواد

  پروژه روش های شناسایی و آنالیز مواد,تحقیق در مورد روش های شناسایی و آنالیز مواد,دانلود تحقیق روش های شناسایی و آنالیز مواد,دانلود رایگان تحقیق روش های شناسایی و آنالیز مواد,روش های شناسایی و آنالیز مواد,مقاله,مقاله روش های شناسایی و آنالیز…

 • تحقيق استفتاآت قضايي

  استفتاآت,استفتاآت قضايي,تعزيرات,حد و حدود,ديه و ديات,قصاص,كليات قضا و راههاي اثبات دعوا,مجازاتهاي بازدارنده دانلود تحقيق استفتاآت قضايي دانلود فایل فهرست مطالب مقدمهيكم: اجتهاد، حيات اسلامدوم: اجتهاد جواهرىسوم: بالندگى فقهچهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعىپنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعىششم: اجتهاد و پرسش…

 • دانلود طرح توجیهی تولیدی پنیر پرمایون

  امکان سنجی تولیدی پنیر پرمایون,دانلود طرح توجیهی تولیدی پنیر پرمایون,طرح توجیهی,طرح توجیهی تولیدی پنیر پرمایون,طرح کارآفرینی تولیدی پنیر پرمایون,طرح کسب و کار تولیدی پنیر پرمایون,کارآفرینی تولیدی پنیر پرمایون دانلود دانلود طرح توجیهی تولیدی پنیر پرمایون دانلود فایل این طرح توجیهی…

 • تحقیق فقر و انحرافات اجتماعي از منظر دين

  تحقیق فقر و انحرافات اجتماعي از منظر دين تحقیق فقر و انحرافات اجتماعي از منظر دين رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع فقر و انحرافات اجتماعي از منظر دين،در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن…

 • تحقیق روش‌هاي تامين مالي پروژه‌ها

  تحقیق روش‌هاي تامين مالي پروژه‌ها روش‌هاي تامين مالي پروژه‌ها رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق روش‌هاي تامين مالي پروژه‌هاقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 33 بخشی از متن تحقیق:مقدمهنقش سرمايه به عنوان يكي از اركان اصلي رشد و…

 • تحقيق پيرامون اینورتر

  اينورتر,تبديل dc به ac,تبديل كننده ها,تحقيق برق,دانلود تحقيق,كار تحقيقي برق,مبدلها دانلود تحقيق پيرامون اینورتر دانلود فایل همانطور که می دانیم وظیفه اینوتر تبدیل dc به ac می باشد که این کار هم در فرکانس ثابت و هم در فرکانس متغیر…

 • پاورپوینت حسابداری میانه1

  پاورپوینت حسابداری میانه1,پاورپوینت حسابداری میانه1 ,جزوه حسابداری میانه1,حسابداری میانه1,حسابداری میانه1 ,دانلود پاورپوینت حسابداری میانه1,نمونه سوال حسابداری میانه1,نمونه سوالات حسابداری میانه1 دانلود پاورپوینت حسابداری میانه1 دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد حسابداری میانه1، در قالب ppt و در 487 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی…