تحقیق پديده‌ خشكي زمین

پایان نامه پديده‌ خ,پديده‌ خشكي زمین,پروژه پديده‌ خشكي زمین,پروژه در مورد پديده‌ خشكي زمین,تحقیق در مورد پديده‌ خشكي زمین,دانلود تحقیق پديده‌ خشكي زمین,دانلود رایگان تحقیق پديده‌ خشكي زمین,مقاله پديده‌ خشكي زمین,مقاله در مورد پديده‌ خشكي زمین
تحقیق پديده‌ خشكي زمین

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:مقدمه پديده‌ي خشكي : مفهوم
خشكي بايد بدانيم كه خشكي چيست و چه عواملي باعث بروز آن مي‌شود محيطهاي
خشك از نظر شكل زمين ، خاك ، گونه‌هاي گياهي و جانوري ، بيلان آبي و
فعاليت‌هاي انساني بسيار متنوع‌اند به همين علت نمي‌توان تعريف دقيقي بيان
كرد به طور كلي خشكي پديده‌اي است كه در نتيجه كمبود باران حادث مي‌شود
.اگر چه كمبود باران عامل اصلي خشكي است ولي اگر مدتي باران نبارد و شبنم
موجود نباشد تا حدودي مانع از خشكي مي‌شود و ممكن است در منطقه‌اي باران
باشد ولي احساس خشكي كرد كه به آن تبخير و تعرق مي‌گويند .1/ تبخير : Evaporationمتصاعد شدن رطوبت زمين و منابع آبي را و همچنين در ايام بارندگي متصاعد شدن رطوبت از سطح گياهان را تبخير مي‌گويند .2/ تعرق : Transpirationبه مقدار رطوبتي كه گياهان از زمين مي‌گيرند و در فضا متصاعد مي‌كنند تعرق گفته مي شود . 3/ تبخير و تعرق : Evopotransipirationتبخير
و تعرق باعث مي گردد كه بخشي ازميزان كل بارش توسط آن از محيط خارج شود .
هر چه ميزان آن بيشتر باشد شدت نسبي خشكي بييشتر است. بنابراين نتيجه
مي‌شود كه خشكي را نبايد صرفاً براساس بارندگي سنجيد بلكه بايد در چهارچوب
رابطه ي بارندگي  و تبخير و تعرق محاسبه كرد . تبخير و تعرق به دو عامل
حرارت و باد بستگي دارد . هر چه حرارت بيشتر شود تبخير و تعرق افزايش
مي‌يابد معمولاً در حالت سكون هوا تبخير و تعرق ابري اطراف گياه ايجاد
مي‌نمايد كه مانع از تبخير و تعرق بيشتر مي‌شود روابط متعددي براي سنجيدن
خشكي وجود دارد خشكي معمولاً تابعي از دما و بارندگي است كه شاخص خشكي
penman شاخص مناسبي براي خشكي اقليمي است . و از رابطه‌ي زير به دست مي آيد
. Ai=Aridity  indexبارندگي    =    P    = Ai شاخص خشكيتبخير و تعرق        ETP    اين
شاخص با در نظر گرفتن رطوبت هوا ،‌تشعشع خورشيد و ميزان سرعت باد محاسبه
مي شود به وسيله‌ي اين شاخص مناطق خشك را به سه دسته زير تقسيم ميكنند .1) خيلي خشك Hyper – Aridاگر
ضريب خشكي كمتر از 05/0 باشد به آن منطقه خيلي خشك اطلاق مي شود . 2/4
درصد كل زمين‌هاي خشك دنيا را در بر مي‌گيرد . مناطقي هستند فاقد پوشش
گياهي ،‌ميزان بارش ساليانه .در اين مناطق كمتر از 100 ميلي‌متر است
ميزان بارش بسيار نامنظم است به طوري كه در دوره‌هاي طولاني بارندگي در حد
صفر است و بعضاً درختچه‌هاي پراكنده در آن مشاهده مي‌شود و گاهاً زندگي
شباني در آن مشاهده مي شود .2) خشك Aridضريب خشكي بين 05/0 تا 2/0 است .6/14 درصد كل زمينهاي خشك دنيا را در بر مي گيرد . پوشش گياهي طبيعي به طور پراكنده وجود دارد . كشاورزي با آبياري در آن امكان پذير است .ميزان بارندگي 250 تا 100 ميلي‌متر است .3) نيمه خشك Semi – Aridضريب خشكي بين 2/0 تا 5/0 است . 2/12 درصد كل زمين‌هاي خشك دنيا را در بر مي‌گيرد . ميزان بارندگي 250 تا 400 ميلي‌متر است .داراي پوشش گياهي درختي ،درختچه‌اي ، بوته‌اي ، علفي است . كشاورزي
در آن امكا‌ن‌پذير است دامپروري و زندگي ساكن شهري در آن ديده مي‌شود . به
طور كلي  اراضي دنيا جزء اراضي خشك محسوب مي‌شود . اقاليم مناطق خشك :ويژگي‌هاي مناطق خشك گرماي
شديد و بارندگي پراكنده و ناكافي است در واقع يك نوع ناهمگوني در آب و هوا
به چشم مي‌خورد . كه در نتيجه‌ي اختلاف درجه‌ي حرارت فصل بارندگي و درجه‌ي
خشكي پديد مي آيد . اقاليم مناطق خشك شامل سه دسته 1/ اقليم مديترانه‌اي         Mediterranean2/ اقليم گرمسيري ( استوايي )     Tropical3/ اقليم قاره‌اي             continentalاقليم مديترانه‌اي :بارندگي
در زمستان انجام مي‌پذيرد ، تابستان گرم و خشك است و در تابستان بارندگي
وجود ندارد طول مدت خشكي متجاوز از 5 ماه است . گياهان داراي برگهاي گوشتي
يا اسكلروفيلي sclerophily و داراي ريشه‌ي عميق هستند تا ضمن كاهش تعرق آب
اعماق زمين را جذب كنند آتش سوزي با رعد و برق در مناطق با اقليم
مديترانه‌اي وجود دارد زيرا گياهان خود قادر به زاد آوري نيستند و آتش مي
گيرند و دوباره به وجود مي آيند با پراكندگي بذر كه تجديد حيات است . اقليم گرمسيري (‌استوايي ) بارندگي
در طول سال و هر روز متجاوز از mm100 وجود دارد در اين مناطق فصل وجود
ندارد گونه‌ها اعم از پهن برگ و سوزني برگ هميشه سبز هستند در ناحيه‌ي نيمه
گرمسيري باران‌هاي موسمي وجود دارد . هر چه از مناطق استوا دورتر مي شويم فصل بارندگي كمتر مي‌شود و زمستان‌ها طولاني‌تر مي شود .اقليم قاره‌اي معمولاً پراكنش بارندگي در تمام طول سال يكنواخت و كم است به همين علت فصل رشد در تمام طول سال ادامه دارد .علل خشكي : 1/ بارندگي كم 2/ باد در خشكي نقش اساسي دارد .عوامل موثر در خشكي متعدد است . 1- طولاني شدن كمبود بارندگي به مرور يك منطقه را مي‌تواند به بيابان تبديل كند .2-
نحوه‌ي توزيع بارندگي در خشكي يك منطقه تاثير فراوان دارد به آن رژيم
بارندگي مي‌گويند اگر اين توزيع در تمام طول سال حالت يكنواخت داشته باشد
وضع هوا و سيماي طبيعي متفاوت خواهد بود .3- از تابش نور خورشيد
زاويه‌ي تابش اشعه‌ي خورشيد اهميت بسيار دارد در استوا اشعه‌ي خورشيد عمود
به سطح زمين ميتابد و گرماي بيشتري توليد مي‌كند در نتيجه تبخير و تعرق
بيشتر مي‌شود هر چه از اين منطقه به قطب شمال و جنوب نزديك شويم اشعه
افقي‌تر مي‌تابد و گرما كمتر و تبخير و تعرق نيز كمتر مي‌شود .4- گردش
زمين به دور خورشيد نيز در ايجاد خشكي موثر است حركت زمين سبب بروز
جريان‌هاي هوايي در روي كره‌ي زمين مي‌گردد كه باعث مي شود مراكز فشار هوا
ريزش باران در خارج از مدار 15 تا 45 درجه‌ي شمال استوا و در خارج 20 تا 35
درجه‌ي جنوب استوا ببارد . و مناطق خشكي در اين مناطق ظاهر شود . 5-
بادها باعث مي‌شود كه هواي مطلوب از روي مناطق خشك عبور كرده و بعضاً باعث
بارندگي مي شوند ضمن اين كه در تبخير و تعرق نيز نقش اساسي دارند . 6-
دوري از اقيانوس‌ها و درياها رطوبت هواي بالاي اقيانوس‌ها معمولاً در
اقيانوس‌ها و خشكي ‌هاي اطراف آن مي‌ريزند . و كمتر به مناطقي عميق‌تر نفوذ
مي‌كنند .7- وجود ارتفاعات اغلب مانع نفوذ هوا و عبور آن مي‌شود و
ابرها به علت سردي مناطق كوهستاني جذب آن شده به صورت برف مي ريزند مانند
سلسله جبال البرز كه رطوبت خزر را مي‌گيرد و سلسله جبال آند در آمريكاي
جنوبي باعث تشكيل صحراي پاتاگوني مي‌شود سلسله جبال هيماليا در آسيا باعث
تشكيل صحراي قره قوم و قزل قوم مي‌گردد . پوشش گياهي مناطق خشك :بسيار محدود و پراكنده است . با وجود اين داراي سه فرم گياهي زير است :1/ گياهان يكساله با دوره‌ي رشد كوتاه Ephemerals annuals2/ گياهان گوشتي چند ساله Succulants perennials3/ گياهان غير گوشتي چند ساله none succulents perennialsگياهان يكساله با دوره‌ي رشد كوتاه : اين
گياهان بعد از بارندگي و مناسب شدن شرايط از نظر رطوبت حرارت و ميزان شوري
بستر ظاهر مي‌شوند . و دوره‌ي زيست آن‌ها كوتاه است و در يك فصل مراحل رشد
خود را انجام مي‌دهند . اين گياهان در دوران خشكسالي كه ممكن است چندين
سال طول بكشد به شكل بذر زندگي مي‌كنند .گياهان گوشتي چند ساله : اين
گياهان قادرند آب را در اندام‌هاي خود ذخيره كنند اين ويژگي به علت تكثير و
توسعه بافت پارانشيمي ساقه و برگ‌ها و خصوصيات فيزيولوژيكي آنهاست كه
ميزان تعرق كمتري دارند مانند كاكتوس‌ها .گياهان غير گوشتي چند ساله : اين
گونه‌ها بيشترين تنوع را در ميان گونه‌هاي مناطق خشك دارا هستند و به
شرايط نامساعد مقاوم هستند و شامل انواع گراس‌ها ، بوته‌ها ،‌درختان و
درختچه‌ها مي باشند روش اين گياهان به سه شكل زير ظاهر مي شود .1/ هميشه سبز در تمام طول سال گياه سبز و از نظر بيولو‍ژيك فعال مي باشد . مانند زيتون olea europea        كهور prosopis spicigera2/ خزان كننده در فصل خشك كنارchirsti ziziphus spina از نظر بيولوژيكي گياه جهت جلوگيري از تبخير و تعرق در فصل خشك در خواب به سرمي‌برد و به خزان مي رود .3/ خزان كننده در فصل سرد اين گياهان جهت جلوگيري از يخ زدگي در زمستان خزان مي‌كنند مانند اقاقيا Robinia pseudaacacea ويژگي‌هاي گياهان خشك پسند : گياهان
مناطق خشك جهت مقابله با شرايط خشكي منطقه از نظر فيزيولوژي و مورفولوژي و
سيستم فتوسنتز از خصوصيات خاصي برخوردارند كه بتوانند شرايط خشكي را تحمل
كنند و در برابر آن بر دباري نشان دهند .در زير به تعدادي از اين خصوصيات اشاره مي‌شود : توسعه سيستم ريشه‌اي رشد
اصلي ريشه‌ها مي‌تواند به صورت عمودي ، افقي يا به هر دو صورت باشد و
ارتباط زيادي به شرايط خاك منطقه دارد . نفوذ ريشه تا عمق بيش از 15 متر
براي بسياري از گونه‌ها غير عادي نيست مانند گونه‌ي كهور Haloxilon ,
prosopis در خاكهاي كم عمق ريشه‌ها به طور افقي در زير خاك رشد مي‌كنند .
بعضي از گونه‌هاي خشكي پسند يا خشكي گرا در پاسخ به بارندگي كم و يا درخلال
دوره‌هاي تشكيل شبنم در زير سطح خاك ريشه‌هاي سطحي توليد مي‌كنند . برخي
از گونه‌ها زماني كه در معرض هجوم تپه‌هاي شني قرار مي گيرند توليد ريشه
از ساقه‌هاي مدفون شده در زير شن نموده و حداكثر استفاده را از شرايط ايجاد
شده مي‌برند مانند كلير (cappais decidva) و يا اسكبنيل calligonum بعضي
از گياهان نيز داراي ريشه‌هاي غده‌اي بوده و در آن آب و مواد غذايي ذخيره
مي‌كنند از اين گياهان كه در مناطق استوايي در معرض آتش سوزي قرار مي گيرند
و زنده مي‌مانند به عنوان مثال Venoniade serterum را مي‌توان نام برد …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 197

 

پديده‌ خشكي زمین تحقیق در مورد پديده‌ خشكي زمین دانلود تحقیق پديده‌ خشكي زمین دانلود رایگان تحقیق پديده‌ خشكي زمین پروژه پديده‌ خشكي زمین مقاله پديده‌ خشكي زمین مقاله در مورد پديده‌ خشكي زمین پروژه در مورد پديده‌ خشكي زمین پایان نامه پديده‌ خ

 • تحقیق تاریخچه سرخپوستان

  پایان نامه,پروژه تاریخچه سرخپوستان,پروژه در مورد تاریخچه سرخپوستان,تاریخچه سرخپوستان,تحقیق در مورد تاریخچه سرخپوستان,دانلود تحقیق تاریخچه سرخپوستان,دانلود رایگان تحقیق تاریخچه سرخپوستان,مقاله تاریخچه سرخپوستان,مقاله در مورد تاریخچه سرخپوستان تحقیق تاریخچه سرخپوستان رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:سرخپوستسُرخپوست بومیان قاره آمریکا…

 • تحقیق ماشین کف رند

  تحقیق ماشین کف رند تحقیق ماشین کف رند رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ماشین کف رند،در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش، شامل:حفاظت وایمنی ماشین رنده کف رند دستگاه خلا خشك كن چوب ماشین اره مجموعه ای گردماشین…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید ترجمه دكتر اعرابي و دكتر پارسائيان

  خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید,کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید,کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید pdf,کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید ترجمه اعرابی,کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید در قالب پاورپوینت دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد…

 • پاورپوینت موزه گوگنهایم نیویورک

  پلان موزه گوگنهایم نیویورک,تحقیق موزه گوگنهایم نیویورک,تحلیل معماری موزه گوگنهایم نیویورک,تحلیل موزه گوگنهایم نیویورک,ساختمان موزه گوگنهایم نیویورک,معماری موزه گوگنهایم نیویورک,موزه گوگنهایم نیویورک,موزه گوگنهایم نیویورک پلان دانلود پاورپوینت موزه گوگنهایم نیویورک دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع موزه گوگنهایم نیویورک،در قالب…

 • تحقیق حيات وحش ايران

  پایان نامه حيات وحش ايران,پروژه حيات وحش ايران,پروژه در مورد حيات وحش ايران,تحقیق آم,تحقیق در مورد حيات وحش ايران,حيات وحش ايران,دانلود تحقیق حيات وحش ايران,دانلود رایگان تحقیق حيات وحش ايران,مقاله حيات وحش ايران,مقاله در مورد حيات وحش ايران تحقیق حيات…

 • تحقیق بررسي موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج هاي غيراصولي

  پایان نامه پیرامون بررسي موانع ازدواج جوانان,پروژه بررسي موانع ازدواج جوانان,تحقیق بررسي موانع ازدواج جوانان,تحقیق در مورد بررسي موانع ازدواج جوانان,تحقیق روانشناسی ب,دانلود تحقیق بررسي موانع ازدواج جوانان,مقاله بررسي موانع ازدواج جوانان تحقیق بررسي موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج…

 • جزوه آموزشی انتقال جرم و عملیات واحد

  انتقال جرم و عملیات واحد,انتقال جرم و عملیات واحد پارسه,جزوه انتقال جرم و عملیات واحد,دانلود جزوه انتقال جرم و عملیات واحد,دانلود جزوه انتقال جرم و عملیات واحد پارسه,دانلود رایگان انتقال جرم و عملیات واحد,کتاب انتقال جرم و عملیات واحد دانلود…

 • پاورپوینت معرفی سنسور ها

  پاورپوینت معرفی سنسور ها,تحقیق معرفی سنسور ها,دانلود معرفی سنسور ها,معرفی سنسور ها,مقاله معرفی سنسور ها پاورپوینت معرفی سنسور ها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع معرفی سنسور ها ،در قالب ppt و در 43 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:اتوماسیونمکانیزاسیون (programmabale logic…

 • تحقیق بتن سبک

  بتن,بتن سازه ای,بتن سبک,بتن سبک سازه ای,بتن سبک ناسازه ای,بتن ناسازه ای,تحقیق بتن,تحقیق بتن سازه ای,تحقیق بتن سبک,تحقیق بتن سبک سازه ای,تحقیق بتن سبک ناسازه ای,تحقیق بتن ناسازه ای,دانلود تحقیق بتن,دانلود تحقیق بتن س,دانلود تحقیق بتن سبک دانلود تحقیق بتن…

 • تحقیق بتن چیست؟

  تحقیق بتن چیست؟ تحقیق بتن چیست؟ رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بتن چیست؟،در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش، شامل: بتن با کیفیت خوبشیمی ترکیبات سیمان سیمانانواع سیمان پرتلند آهنگدازی با حرارت زایی و....   من می خواهم این فایل…

 • تحقیق بررسی شیوع همسرآزاری در بین زنان متأهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله

  زنان متاهل,مسائل اقتصادی,مسائل شخصیتی,مسائل فرزند,همسر آزاری تحقیق بررسی شیوع همسرآزاری در بین زنان متأهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق  با موضوع بررسی شیوع همسرآزاری در بین زنان متأهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله،در قالب word ودر 73…

 • پاورپوینت بررسی روند تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران و سوریه

  پاورپوینت بررسی روند تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران و سوریه بررسی روند تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران و سوریه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی روند تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران و سوریه،در قالب PPT و در…

 • تحقیق بهبود سازمان و مديريت دانش

  تحقیق بهبود سازمان و مديريت دانش تحقیق بهبود سازمان و مديريت دانش رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  بهبود سازمان و مديريت دانش،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش، شامل:سازمانها و داناييدلايل گرايش به مديريت دانش در…

 • پاورپوینت سازماندهی و انواع ساختار سازمانی سنتی و نوین

  انواع ساختار سازمانی,انواع ساختار سازمانی سنتی,انواع ساختار سازمانی نوین,ساختار ترکیبی,ساختارهای سازمانی جدید,سازمان ادهوکراسی,سازمان با ساختار آزاد,سازمان مجازی,سازمان های خزانه ای,سازمان های ماتریسی,سازمانهای مجاز,مبنای سازماندهی دانلود پاورپوینت سازماندهی و انواع ساختار سازمانی سنتی و نوین دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مرند

  استان آذربایجان شرقی,شهرستان مرند,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مرند دانلود فایل   1. این فایل در…

 • پاورپوینت روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري

  پاورپوینت روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري,تأمين منابع مالي بلندمدت,تأمين منابع مالي پايدار,روش مبتنی بر بدهی,روش‌های مبتنی بر بدهی,روش‌های مبتنی بر سرمایه,شرایط کلی اعتبارات بانک,مراحل تأسیس و فعالیت صندوق های زمین و ساختمان پاورپوینت روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري…

 • پاورپوینت فرایند تفویض اختیار

  پاورپوینت آماده فرایند تفویض ا,پاورپوینت فرایند تفویض اختیار,تحقیق فرایند تفویض اختیار,دانلود پاورپوینت در مورد فرایند تفویض اختیار,دانلود پاورپوینت فرایند تفویض اختیار,دانلود رایگان پاورپوینت فرایند تفویض اختیار,فرایند تفویض اختیار پاورپوینت فرایند تفویض اختیار رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت فرایند تفویض…

 • پاورپوینت نوزایی شهری و نوسازی بافت‌ های فرسوده

  بازآفرینی و نوزایی شهری,رویکرد نوزایی شهری,رویکردهای مرمت شهری,ضرورت نوزایی شهری,نوزایی شهری,نوزایی شهری چیست,نوسازی بافت‌ های فرسوده,نوسازی بافت‌ های فرسوده شهری,نوسازی بافت‌ های فرسوده و مشارکت شهروندان دانلود پاورپوینت نوزایی شهری و نوسازی بافت‌ های فرسوده دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • تحقیق انواع گل وگیاه

  آرالیا,ارکیده,انجبری,انواع گل,گیاه تحقیق انواع گل وگیاه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  انواع گل وگیاه،در قالب word و در 45 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:فارسي اصيل: نداردفارسي رايج: آراليانام انگليسي: False castor oil plantگياهي مقاوم به تغييرات درجه…

 • گزارش کارآموزی در معاونت پژوهش دانشکده فنی مهندسی دانشگاه امام حسين (ع)

  فنی مهندسی,کارآموزی,معاونت پژوهشی گزارش کارآموزی در معاونت پژوهش دانشکده فنی مهندسی دانشگاه امام حسين (ع) رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی در معاونت پژوهش دانشکده فنی مهندسی دانشگاه امام حسين (ع)،در قالب word و در 34 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از…

 • تحقیق سیستم مدیریت پایگاه داده‌ ها

  تحقیق سیستم مدیریت پایگاه داده‌ ها سيستم مديريت پايگاه داده رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع سیستم مدیریت پایگاه داده‌ ها،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتعریف اطلاعتعریف موجوديتتعریف پايگاه دادهويژگي هاي داده در پايگاه…

 • پاورپوینت معنی و مفهوم کار (فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,خلاصه فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائ,فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,معنی و مفهوم کار,نکات فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان دانلود…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان گرمی

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان گرمی,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گرمی,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان گرمی,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان گرمی دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • همزن بتن

  بتن,همزن دانلود همزن بتن دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: همزن بتن

 • استراتژی حفاظت از اطلاعات در شبکه های کامپيوتری

  استراتژی,امنيت اطلاعات در شبکه های کامپيوتری,انواع حملات اطلاعاتی,شبکه های کامپيوتری,ويژگی هر يک از انواع حملات دانلود استراتژی حفاظت از اطلاعات در شبکه های کامپيوتری دانلود فایل فهرست مطالب : مقدمه شبکه های کامپيوتری امنيت اطلاعات در شبکه های کامپيوتری استراتژی…

 • تحقیق سناريوي نفتي براي هزاره جديد

  پروژه سناريوي نفتي براي هزاره جديد,تحقیق در مورد سناريوي نفتي براي هزاره جديد,دانلود تحقیق سناريوي نفتي براي هزاره جديد,دانلود رایگان تحقیق سناريوي نفتي براي هزاره جديد,سناريوي نفتي براي هزاره جديد,مقاله در مو,مقاله سناريوي نفتي براي هزاره جديد تحقیق سناريوي نفتي…

 • پکیج آموزش ماکت سازی

  آموزش ساخت ماکت,روش ساخت ماکت,ساخت ماکت,ساخت ماکت با چوب بستنی,ساخت ماکت با مقوا,ساخت ماکت خانه,ساخت ماکت خانه با چوب بستنی,ساخت ماکت خانه با فوم,ساخت ماکت دانش اموزی,ساخت ماکت ساختمان,نحوه ساخت ماکت,یادگیری ساخت ماکت دانلود پکیج آموزش ماکت سازی دانلود فایل…

 • تحقیق دین

  تحقیق دین دین رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق دین قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 7بخشی از متن تحقیق:همه مامسلمانان در دین خود که اسلام نام دارد باید به وظایف خود دراصول و فروع دین عمل کنیم…

 • تحقیق نظام آموزشی فرانسه

  پایان نامه پیرامون نظام آموزشی,پروژه نظام آموزشی,تحقیق در مورد نظام آموزشی,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی نظام آموزشی,تحقیق نظام آموزشی,دانلود تحقیق نظام آموزشی,مقاله نظام آموزشی تحقیق نظام آموزشی فرانسه رفتن به سایت اصلی فهرست مطالبo    آموزش پيش دبستانيo    آموزش پيش دانشگاهيo    آموزش پايهo   …

 • تحقيق احتراق در محیط زیست

  آتش سوزي محيط زيست,احتراق در محيط زيست,تحقيق,تحقيق محيط زيست,دانلود تحقيق,كار تحقيقي دانلود تحقيق احتراق در محیط زیست دانلود فایل مقدمهآتش خطرناک ترین دشمن جنگل می باشد. یک آتش سوزی محدود نیز همواره خسارات قابل ملاحظه ای را موجب می گردد…