پاورپوینت خلاصه کتاب زراعت عمومی براساس کتاب زراعت عمومی کمال سادات اسمعیلان

پاورپوینت خلاصه کتاب زراعت عمومی براساس کتاب زراعت عمومی کمال سادات اسمعیلان
کتاب زراعت عمومی

رفتن به سایت اصلی

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب زراعت عمومی براساس کتاب زراعت عمومی کمال سادات اسمعیلان،در قالب ppt و در 315 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: كلیات و تعاریفمقدمهروند رشد جمعیتتئوری مالتوسنیازمندی به سوخت و الیافكلیات زراعتفصل دوم: گروه بندی گیاهان زراعیگروه بندی گیاهان زراعیانواع طبقه‌ بندی گیاهان زراعی:1- طبقه بندی علمی گیاهان 2- بر اساس طول عمر 3- بر اساس وسعت و دامنه كشت 4- بر اساس هدف تولید 5- بر اساس راهكارهای مدیریتی6- بر اساس عملیات زراعی مشترك 7- بر اساس عكس العمل به طول روز 8- بر اساس طول فصل رشد9- بر اساس دمای مطلوب رشد10- سایر تقسیم بندی های گیاهان زراعیطبقه بندی علمی گیاهانگروه بندی بر اساس طول عمرگروه بندی بر اساس وسعت و دامنه كشت طبقه بندی گیاهان زراعی بر اساس هدف تولیدطبقه بندی گیاهان زراعی بر اساس راهكارهای مدیریتیتقسیم بندی بر اساس عملیات زراعی مشترك گروه بندی بر اساس عكس العمل به طول روزگروه بندی بر اساس فصل رشدگروه‌بندی بر اساس دمای مطلوب رشدفصل سوم: اندام‌های گیاه (شكل، ساختمان، وظایف)چرخه زندگی گیاهاناندام‌ های تشكیل دهنده پیكره گیاهانواع سیستم ریشه‌ایساقهانواع ساقه:ساقه‌های آبی ساقه‌های هوایی ساقه‌های زمینیبرگانواع برگآرایش برگ روی ساقهوظیفه برگساختمان گل :كاسه گل (كاسبرگ ها)‌جام گل (گلبرگ ها)نافه گل (پرچم ها)مادگی گل (برچه ها)میوه و دانهانواع میوه:میوه های ساده میوه‌های مركب دانه یا بذرنحوه رشد محور جنینیفصل چهارم: عوامل محیطی مؤثر بر رشد و نمو گیاهانخاكاجزای تشكیل دهندة خاكمواد معدنی خاكبافت خاكساختمان خاكوزن مخصوص خاكمواد آلی خاكرطوبت خاكطبقه بندی بیولوژیكی آب خاكعوامل مؤثر در مقدار و مصرف آب قابل استفادههوای خاكموجودات زنده خاكرنگ خاكدمای خاكمواد غذایی خاكواكنش خاكخاك های اسیدیخاك های هالومورفیكهواگازهای اتمسفریرطوبت هوادمای هوابادآبانواع گیاهان از نظر نیاز به آب:1- گیاهان آبدوست (هیدروفیت)2- گیاهان خشكی پسند (زروفیت ها)3- گیاهان مزوفیتكارآیی مصرف آبتنش آباثرات فیزیولوژیك تنش خشكیمكانیسم های مقاومت به خشكیكیفیت آبنوركیفیت نور (Light spectral quality) طول موج های مختلف طیف الکترومغناطیسیشدت نور (Light intensity) مدت تابش نوردرجه حرارتصفر فیزیولوژیكدماهای اصلی:درجه حرارت كمینه یا حداقل دمای مطلوب یا بهینهدمای بیشینه یا حداكثرنیاز حرارتی گیاهانفصل پنجم: آماده سازی بستر بذرتهیه فیزیكی بستر بذر:الف- عملیات شخم اولیهب- عملیات شخم ثانویهج- خاك ورزی در مرحله داشتد- خاك ورزی پس از برداشته- خاك ورزی در فصل آیشو- خاك ورزی با اهداف ویژه:1- زیر شكنی2- شخم در خطوط تراز3- شخم كاهشی یا شخم صفرادوات و تجهیزات آماده سازی زمین:گاو آهن:الف- گاو آهن های سوكی یا برگردان دار (moldboard plough)ب- گاو آهن های بشقابی (disk plough) ج- گاو آهن های اسكنه ای (chisel plough) د- گاو آهن ایرانیشخمروش‌ های شخم:الف – شخم كناری (ازهم)ب – شخم میانی (برهم)ج – شخم پیرامونید – شخم یك طرفهعمق شخم:شخم سطحی (15 تا 20 سانتیمتر)متوسط (20 تا 25 سانتیمتر)عمیق (25 تا 30 سانتیمتر)خیلی عمیق (بیشتر از 30 سانتیمتر)ادوات مورد استفاده در عملیات تكمیلی تهیه فیزیكی زمین عبارتند از:دیسكدندانه‌ماله‌غلتكشیارساز نهركنمرزبند (Ridger) ماله و ادوات تسطیح كننده زمینآماده سازی زمین از نظر شیمیایینیتروژن (N)فسفر (P)پتاسیم (K)كلسیم (Ca) عناصر غذایی كم مصرف (ریزمغذی‌ها)علل كاهش عناصر غذایی در خاكانواع كودهاكودهای آلی:1- كود حیوانی 2- كمپوست 3- كود سبز كودهای معدنیانواع كودهای شیمیائی:1- كودهای نیتروژنی:الف- كودهای نیتراتیج) كودهای آمیدی NH2 2- كودهای فسفری:الف- محلول در آبب- نامحلول3- كودهای پتاسیمی 4- كودهای مخلوط5- كودهای میكرو (ریز مغذی ها) انتخاب نوع و میزان كودزمان كود دهی:1- قبل از كاشت   2- بعد از كاشت روش های كود دهی:تزریقیپراكندن‌نواریكناریهمراه با آبیاریمحلول پاشی یا تغذیه برگیتهیه بیولوژیكی زمینفصل ششم: بذر در زراعتتعریف بذر در زراعتسلامت بذربلوغ بذر  اندازة بذرعمر (سن) بذرخلوص ژنتیكی بذرخلوص بذر فیزیكیضد عفونی بذركرك زداییپیش جوانه زنی بذر قبل از كشتعوامل محیطی مؤثر بر جوانه زنی بذر خفتگی بذرقوه نامیه بذرفصل هفتم: عملیات كاشتفصل بذر كاری:1- گیاهان پائیزه: 2- گیاهان بهاره: 3- گیاهان دو فصله: 4- گیاهان تابستانهتاریخ كاشتروش های كاشتبذر كاری به طریق دست پاشبذر كاری ردیفیبذر كاری كپه ای  نشاء كاری (Transplanting)عوامل مؤثر بر تعیین تراكم مطلوب بوته:اندازه نهایی گیاهطول دوره رشدقدرت ترمیم فضانیاز به نوررقابت علف‌های هرزمیزان بذر در هكتارآرایش كاشتعمق كاشتوسایل كاشتردیف كار غلات دانه ریزردیف كار گیاهان علوفه ایردیف كار گیاهان وجینیغده كار سیب زمینیماشین نشاء كار فصل هشتم: عملیات داشتآبیاریزمان آبیاریمقدار آب در هر نوبت آبیاریروش های آبیاری:1- آبیاری سطحی2- آبیاری تحت فشار3- آبیاری زیر زمینیآبیاری غرقابیآبیاری نشتی (جوی و پشته ای)آبیاری شیاری  آبیاری بارانی آبیاری قطره‌ایتنك كردنزمان تنك كردنابزار تنك كردنواكاریوجین و سله شكنیخاك دادن پای بوتهكنترل آفاتروش های مبارزه با آفات:1- مبارزه زراعی2- كنترل مكانیكی3- كنترل فیزیكی4- كنترل بیولوژیكی5- كنترل شیمیاییانواع سموم آفت كش از نظر تركیب شیمیایی:الف- آفت كش های گیاهیب- آفت كش های روغنیج- آفت كش های معدنید- حشره كش های آلیبیماری های گیاهیبیماریهای گیاهی بر اساسی نوع عامل بیماری زا:1- بیماری های قارچی2- بیماری های باكتریایی3- بیماری های ویروسی4- بیماری های نماتدیكنترل بیماری های گیاهیسم پاش‌هاعلف های هرزانواع علف هرز از نظر مورفولوژیانواع علف هرز از نظر نوع زندگی:علف های هرز كاملعلف های هرز انگلعلف های هرز نیمه انگلانواع علف هرز از نظر چرخه زندگی:فهای هرز یكساله، دو ساله و چند ساله روش های كنترل علفهای هرز:روش مكانیكیروش زراعیروش بیولوژیكی روش شیمیاییانواع علفكش ها:الف – از نظر طیف تأثیرب- از نظر نحوة ورود به بافت گیاهی:تماسینفوذی یا سیستمیکج- از نظر زمان مصرف:1- علفكش های دوران آیش2- علفكش های قبل از كاشت (Preplant) 3- علفكش های پیش رویشی (Pre-emergence) 4- علفكش های پس رویشی (Post-emergence)نحوه كاربرد علفكش ها فصل نهم: عملیات برداشت محصولزمان برداشتزمان برداشت غلاتزمان برداشت گیاهان علوفه ایزمان برداشت حبوباتزمان برداشت در گیاهان غده ایروش ها و وسایل برداشتبرداشت غلات دانه ریزبرداشت گیاهان علوفه‌ایبرداشت گیاهان علوفه‌ای سیلوییبرداشت گیاهان غده ایفصل دهم: آیش و تناوب زراعیتعریف آیشتناوب زراعیانتخاب نوع محصول در كشاورزی یك منطقهعوامل مؤثر بر انتخاب تناوب زراعی:اقتصاد آب آبیاری میزان بهره وری از زمینكنترل فرسایش خاككنترل علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهیتوزیع نیروی انسانی و ماشین آلاتعوامل اقتصادیاصول توالی محصولات در تناوب زراعینمونه هایی از تناوب های رایج در كشور

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب زراعت عمومی کتاب زراعت عمومی کمال سادات اسمعیلان نکات کتاب زراعت عمومی کمال سادات اسمعیلان خلاصه کتاب زراعت عمومی کمال سادات اسمعیلان پاورپوینت کتاب زراعت عمومی کمال سادات اسمعیلان

 • تحقیق بررسی دقیق تأثيرمحيط بر رفتار مشتري

  پاورپوینت تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,پروژه در مورد تأثيرمحيط,تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,تحقیق آماده در مورد تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,تحقیق تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,دانلود تحقیق در مورد تأثيرمحيط بر رفتار مشتري,مقاله در مورد تأثيرمحيط بر رفتار مشتري تحقیق بررسی دقیق تأثيرمحيط بر…

 • تحقیق مجتمع پتروشیمی اراک

  پایان نامه پتروشیمی اراک,پتروشیمی اراک,پروژه مجتمع پتروشیمی اراک,تحقیق پتروشیمی اراک,تحقیق مجتمع پتروشیمی اراک,کارآموزی پتروشیمی اراک,کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک,مجتمع پتروشیمی اراک,مقاله پتروشیمی اراک,مقاله مجتمع پتروشیمی اراک دانلود تحقیق مجتمع پتروشیمی اراک دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد مجتمع پتروشیمی اراک،در قالب word…

 • پاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

  پاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال pdf رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال،در قالب ppt و در 41 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فاضلابتصفیه فیزیکی تصفیه شیمیاییبیولوژیکیتصفیه…

 • تحقیق امام محمد باقر (ع)

  تحقیق امام محمد باقر (ع) امام محمدباقر رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق امام محمد باقر (ع)قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 18بخشی از متن تحقیق: امام محمدباقر در حديث بسيار جالبي خطاب به جابر مي فرمايد: «آنكه اداعاي…

 • پاورپوینت سیستم های حسابداری مدیریت

  پاورپوینت سیستم های حسابداری مدیریت,تحقیق سیستم های حسابداری مدیریت,سیس,سیستم بودجه عملکرد,سیستم های حسابداری مدیریت,مسیرهای جریان اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی حسابداری,مقاله سیستم های حسابداری مدیریت,ویژگی های سیستم بودجه برای عملکرد مناسب پاورپوینت سیستم های حسابداری مدیریت رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت فصل دوم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع

  پاورپویت رفتار سازمانی,پروژه کلاسی مدیریت,دانلود رفتار سازمانی,دانلود کتاب رفتار سازمانی,رفتار سازمانی رابینز,رفتار سازمانی مهدی زارع,فصل دوم رابینز,کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج,مدیریت منابع انسانی,منبع ارشد مدیریت,منبع دکتری مدیریت دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان همدان

  شیپ فایل محدوده سیاسی استان همدان,لایه GIS محدوده سیاسی استان همدان,محدوده سیاسی استان همدان,مرز استان های کشور,مرز استان همدان دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی استان همدان دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: لایه…

 • طرح توجیهی توليد محصولات پلاستيكی

  دانلود رایگان طرح توجیهی توليد محصولات پلاستيكی,دانلود طرح توجیهی توليد محصولات پلاستيكی,طرح توجیهی توليد محصولات پلاستيكی,طرح توجیهی توليد محصولات پلاستيكی رایگان,طرح کارافرینی توليد محصولات پلاستيكی,کارافرینی توليد محصولات پلاستيكی طرح توجیهی توليد محصولات پلاستيكی رفتن به سایت اصلی دانلود طرح توجیهی…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان تفرش

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تفرش,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان تنکابن,شیپ فایل سازندهای شهرستان تفرش,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان تفرش,نقشه زمین شناسی شهرستان تفرش,نقشه لیتولوژی شهرستان تفرش,نقشه ی سازند های شهرستان تفرش دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان تفرش دانلود فایل…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان کازرون

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان کازرون,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کازرون,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان کازرون,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان کازرون دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • تحقیق سير تحول مديريت منابع انساني و امور كاركنان

  اداره انسان در دوران كهن,اداره انساني از ديدگاه اديان,اداره انسانی,اداره انسانی در دوران,پایان نامه سیر تح,تحقیق سیر تحول مدیریت,تحول مدیریت منابع انسانی,دوران ارباب رعيتي,دوران بردگي,سیر تحول مدیریت,سیر تحول مدیریت منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی دانلود تحقیق سير تحول مديريت منابع انساني…

 • تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم بانكي ايران در طي سال هاي 1374 تا 1385

  ارزیابی عملکرد سیستم بانكي ايران,تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم بانكي ايران,دانلود ارزیابی عملکرد سیستم بانكي ايران,مقاله ارزیابی عملکرد سیستم بانكي ايران تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم بانكي ايران در طي سال هاي 1374 تا 1385 رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع…

 • پاورپوینت ضدعفونی کننده ها

  پاورپوینت ضدعفونی کننده ها انواع ضدعفونی کننده های مرغداری رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع ضدعفونی کننده ها،در قالب ppt و در 68 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:هدف:مرور مواردی که در ترویج واجرای برنامه های ضدعفونی میبایست…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان زابل

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زابل,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان زاهدان,شیپ فایل سازندهای شهرستان زابل,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان زابل,نقشه زمین شناسی شهرستان زابل,نقشه لیتولوژی شهرستان زابل,نقشه ی سازند های شهرستان زابل دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان زابل دانلود…

 • تحقیق نقش سیستم های اطلاعاتی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

  اسلامی,اطلاعاتی,ایران,پست,تحقیق,جمهوری,سیستم,شرکت,نقش,های تحقیق نقش سیستم های اطلاعاتی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نقش سیستم های اطلاعاتی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران،در قالب word و در 63 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: (كليات موضوع…

 • پاورپوینت مبانی مديريت رفتار سازماني

  پاورپوینت مبانی مديريت رفتار سازماني مبانی مديريت رفتار سازماني رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی مديريت رفتار سازماني،در قالب ppt و در 188 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مدیریت رفتار سازمانیمنظور از مدیریت رفتار سازمانی چیست؟مقدمهآیا می‌توان مدیریت رفتار…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی تالیف Richard C. Detmer ترجمه هاشمی اصل

  پاورپوینت خلاصه کتاب اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی تالیف Richard C. Detmer ترجمه هاشمی اصل کتاب اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی هاشمی اصل رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب اصول اساسی برنامه نویسی به زبان…

 • پاورپوینت کتاب آواشناسي انگليسي Peter Roach

  پاورپوینت کتاب آواشناسي انگليسي Peter Roach,خلاصه کتاب آواشناسي انگليسي Peter Roach,دانلود کتاب آواشناسي انگليسي Peter Roach,کتاب آواشناسي انگليسي Peter Roach,نکات کتاب آواشناسي انگليسي Peter Roach دانلود پاورپوینت کتاب آواشناسي انگليسي Peter Roach دانلود فایل دانلود پاورپوینت کتاب آواشناسي انگليسي Peter…

 • تحقیق تجزيه و تحليل نقاشي مدرسه آتن

  آتن,تجزيه,تحقیق,تحليل,مدرسه,نقاشي تحقیق تجزيه و تحليل نقاشي مدرسه آتن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تجزیه و تحليل نقاشي مدرسه آتن،در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه فصل اول : توضيح شيوه فرسك فصل دوم : شرح كوتاهي…

 • پاورپوینت فلج مغزی (Cerebral Palsy)

  آشنایی با فلج مغزی,انواع فلج مغزی,پاورپوینت فلج مغزی,پایان نامه فلج مغزی,تحقیق فلج مغزی,تعریف فلج مغزی,درمان فلج مغزی,رویکردهای درمانی فلج مغزی,فلج مغزی,فلج مغزی cp,فلج مغزی doc,فلج مغزی کودکان,معرفی فلج مغزی,مقاله فلج مغزی دانلود پاورپوینت فلج مغزی (Cerebral Palsy) دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع سهام عادی

  خلاصه کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,نکات کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه…

 • پاورپوینت کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام دکتر ابراهیم برزگر

  پاورپوینت تاریخ تحول دولت در اسلام,تاریخ تحول دولت در اسلام,تاریخ تحول دولت در اسلام برزگر,تاریخ تحول دولت در اسلام فیرحی,تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران,جزوه تاریخ تحول دولت در اسلام,دانلود تاریخ تحول دولت در اسلام,کتاب تاریخ تحول دولت در…

 • پاورپوینت بررسی نسل های تلفن همراه

  بررسی نسل های تلفن همراه,پاورپوینت بررسی نسل های تلفن همراه,پاورپوینت در مورد نسل های تلفن همراه,تحقیق در مورد نسل های تلفن همراه,تحقیق نسل های تلفن همراه,دانلود پاورپوینت نسل های تلفن همراه,مقاله نسل های تلفن همراه,نسل های تلفن همراه دانلود پاورپوینت…

 • فرابورس

  پایان نامه با موضوع فرابورس,پایان نامه فرابورس,تحقیق در مورد فرابورس,تحقیق فرابورس,شرکت فرابورس,شرکت فرابورس ایران,فرابورس,فرابورس اوراق مسکن,فرابورس ایران,فرابورس بانک مسکن,مقاله در مورد فرابورس,مقاله فرابورس دانلود فرابورس دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد فرابورس،در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش،…

 • پاورپوینت کتاب بيان شفاهي داستان2 مهدي نوروزي و پرويز بيرجندي

  دانلود کتاب بيان شفاهي داستان2 مهدي نوروزي و پرويز بيرجندي,کتاب بيان شفاهي داستان 2,کتاب بيان شفاهي داستان2,کتاب بيان شفاهي داستان2 پرويز بيرجندي,کتاب بيان شفاهي داستان2 مهدي نوروزي,کتاب بيان شفاهي داستان2 مهدي نوروزي و پرويز بيرجندي دانلود پاورپوینت کتاب بيان شفاهي…

 • تحقیق سير تحول و تطور نقوش محرابي

  آئین مهری,آئین میترایی,تحقیق سير تحول نقوش محرابی,تحقیق سیر تطور نقوش محرابي,تحقیق نقوش محرابی,تطور نقوش,سير تحول نقوش محرابی,سیر تطور نقوش محرابي,محراب,مقاله سير تحول نقوش محرابی,مقاله نقوش محرابی,نقوش سجاده ای,نقوش محرابی دانلود تحقیق سير تحول و تطور نقوش محرابي دانلود فایل دانلود…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید

  سرمایه فکری,فرهنگ سازمانی,مدلسازی مقاله ترجمه شده با عنوان فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید،به همراه اصل مقاله،جزئیات بیشتر این محصول:عنوان انگلیسی…

 • پاورپوینت دام اجرا

  استراتژی,پاورپوینت دام اجـــرا,جیمی دیمون,لری بوسیدی پاورپوینت دام اجرا رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت دام اجراقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 11قسمتی از پاورپوینت:تفکیک استراتژی و اجرا، شکست را تضمین می کند.جیمی دیمون (مدیر عامل جی. پی. مورگان):« من در هر…

 • تحقیق بررسی فولاد 4320 با استفاده از نرم افزار AC3

  بررسی بازار فولاد,بررسی ریز ساختار فولاد,بررسی صنعت فولاد,بررسی فولاد,بررسی فولاد با اس,بررسی فولاد با نرم افزار AC3,پروژه بررسی فولاد,پروژه بررسی فولاد با نرم افزار AC3,دانلود بررسی فولاد با نرم افزار AC3,دانلود نرم افزار ac3,نرم افزار ac3 دانلود تحقیق بررسی فولاد…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دستگاه کمباین سیب زمینی

  امکانسنجی دستگاه کمباین,امکانسنجی دستگاه کمباین سیب زمینی,تولید دستگاه کمباین,دستگاه کمباین سیب زمینی,طرح توجیهی تولید دستگاه کمباین سیب زمینی,طرح توجیهی دستگاه کمباین,طرح تولید دستگاه کمباین سیب زمینی,کمباین دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دستگاه کمباین سیب زمینی دانلود فایل دانلود…