پاورپوینت کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي,جزوه کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي,دانلود کتاب کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي,کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي,کتاب کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي
دانلود پاورپوینت کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي،در قالب ppt و در 272 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: مطالعه علمي رفتار  و فرآيند هاي ذهني موجود زندهتعريف روان شناسيرشته هاي روان شناسيرشته هاي بنيادي روان شناسيروان شناسي يادگيريروان شناسي شخصيترشته هاي كاربردي روان شناسيروان شناسي صنعتي- سازمانيروان شناسي بهره وريهدف هاي روان شناسيسابقه تاريخي روان شناسيمكاتب بزرگ روان شناسيروش تحقيق در روان شناسيفصل دوم: تاريخچه، تعريف و قلمرو روان شناسي كارتعريف روان شناسي كارهدف اصلي روان شناس كارقلمرو روان شناسي كاركوشش اصلي روان شناس كاركوشش اصلي روان شناس كاركوشش اصلي روان شناس كاررابطه روان شناسي كار و روان شناسي صنعتي- سازمانيزمينه كاربرد روان شناسي در محيط كار فصل سوم: تفاوت هاي فردي و شخصیت در کارتفاوت هاي فرديوظيفه روان شناس كار در ارتباط با تفاوت هاي فرديمنشا تفاوت هاي فرديتوزيع ويژگي هاكاربرد منحني بهنجاركاربرد مفاهيم مربوط به تفاوت هاي فرديتفاوت در شخصيتتعريف شخصيترابطه شخصيت و موفقيت در شغلصفات شخصيتي مهمصفات وابسته به برونگراييصفات وابسته به ثبات هيجانيصفات وابسته به صداقت براي تجربه كردن ديدگاه روان شناسان كارساير صفات مهم شخصيتيمرجع كنترلمرجع كنترل درونيمرجع كنترل بيرونيرابطه مرجع كنترل و موفقيت شغليصداقت و درستكاريهيجان خواهيحال و هواي عاطفيوضعيت عاطفي مثبتوضعيت عاطفي منفيفصل چهارم: رابطه افراد با سازمان ها و  شخصيت هاي دشواررابطه ارضاي نياز كاركنان و بقاي سازمانويژگي هاي شخصيت هاي همه چيزدانويژگي هاي شخصيت هاي منفعلويژگي هاي شخصيت هاي مستبدويژگي هاي شخصيت هاي بله گوويژگي هاي شخصيت هاي نه گوويژگي هاي شخصيت هاي شاكيويژگي هاي شخصيت هاي حسودنحوه مواجهه و مقابله با شخصيت هاي دشوارفصل پنجم: ماهيت، ساختار و انواع آزمون هاي استخداميروش انتخاب كاركنانتعريف آزمون روانيطبقه بندي آزمون ها۱- آزمون هاي نوشتاري۲- آزمون هاي ابزاري۳- آزمون هاي انفرادي۴- آزمون هاي گروهي5- آزمون هاي هوش، استعداد و پيشرفت۶- آزمون هاي شخصيت ۷- آزمون هاي ميزان شده ۸- آزمون هاي كلاميويژگي آزمون هاي استاندارد شده۱- اعتبار۲- پايايي۳- هنجارفصل ششم: مفاهيم ومراحل اجرايي امتحانات استخداميمراحل انتخاب كاركنان (۱)مراحل انتخاب كاركنان (۲)مراحل انتخاب كاركنان (۳)مراحل انتخاب كاركنان (۴)فرآيند و رويه هاي انتخاب علمي كاركنانمزاياي رويه هاي انتخاب علمي كاركنانتجزيه شغل انواع مصاحبهشيوه هاي مصاحبه استخداميفصل هفتم: نظريه ها و فنون آموزش كاركنانتعريف مفاهيم يادگيريآموزشنظريه هاي يادگيريمديران و نظريه هاي يادگيريانواع نظريه هاي يادگيرينظريه هاي محرك- پاسخنظريه آزمايش و خطاقانون اثرنظريه هاي محرك- پاسخنظريه مجاورتنظريه هاي محرك- پاسخنظريه شرطي كردن عاملنظريه هاي محرك- پاسخنظريه هاي شرطي شدن كلاسيكانواع نظريه هاي يادگيرينظريه يادگيري شناختي (گشتالت)بينشنقش مديران و كارشناسان در آموزشآموزش و بهبود منابع انسانيبهبود منابع انسانيمدل ماشين انگارانهمدل زنده وار انگارانهاصل برنامه آموزش كاركنانارزيابي برنامه آموزشي كاركنانمراحل ارزيابي برنامه آموزشيفصل هشتم: مفاهيم و مراحل اجرايي دوره هاي آموزشينكات مهم در طراحي دوره هاي آموزشي كاركنانشرح اقدامات اجراي برنامه آموزشيفصل نهم: نظريه هاي انگيزش شغلي و پيشرفتتعريف انگيزشاجزاء انگيزشنيروزاييهدايت كردنمداومتطبقه بندي انگيزه هانظريه هاي انگيزشيسلسله مراتب نيازهاهرم سلسه مراتب نيازهانظريه سه وجهي آلدرفرنيازهاي وجودينيازهاي وابستگينيازهاي رشدنظريه هاي موازنهاصول نظريه هاي موازنهناسازگاري اعتقاداتتنش ناسازگارينظريه هاي موازنه نظريه برابري آدامزتعريف دادهتعريف ستادهنظريه برابري آدامزبرابري داده هانابرابري داده هاتنش ناشي از نابرابري داده هانظريه دوعاملي هرزبرگعوامل انگيزشينظريه دوعاملي هرزبرگعوامل ابقانظريه هاي انگيزشينظريه انتظارمفاهيم نظريه انتظار:۱- نتايج شغلي۲- بردار۳- وسيله۴- انتظار۵- جاذبهجاذبهانگيزه پيشرفتعوامل برانگيزاننده رفتار در كاركنانفصل دهم: جدول زماني كارويژگي جداول كار فشردهمزاياي جداول كار فشردهاصول ساعات كار قابل انعطافپرداخت در اوقات پركارروش تقسيم شغلامتيازهاي كار در منزلكار نوبتينقش تفاوت هاي فردي در جدول زماني كار سنخ زمانيسنخ زمانيفصل يازدهم: طراحي محيط كارتاثير سر و صداتاثير موسيقي بر عملكرد كاركناندرجه حرارت موثرتاثير درجه حرارت بر كارطراحي محل كار روش فضاي بازروش فضاي باز انواع شيوه هاويژگي هاي روش فضاي بازشيوه هاي طراحي ميز كارفصل دوازدهم: نقش زنان در كار و آثار آنجنسيت و مديريتعلل كم رنگ بودن نقش زنان ايران در بهره وري مليعلل عدم واگذاري پست هاي مديريت به زنانعلل كمبود نمونه هايي از مديران موفق زن در سازمان هافصل سيزدهم: پوياشناسي گروه و رهبریگروهويژگي هاي گروهدلايل پيوستن به گروهمراحل شكل گيري و فروپاشي گروه:۱- مرحله شكل گيري2- مرحله توفان زايي۳- مرحله هنجارسازي۴- مرحله عمل كردن ۵- مرحله فروپاشيانديشه گروهيشرايط وقوع انديشه گروهيبه هم پيوستگي گروهيشرايط تشكيل گروه به هم پيوستهتعارض تنشرهبريويژگي هاي رهبريمفاهيم نفوذ رهبري در گروهمدل هاي رهبري در گروهمدل هاي رهبري در گروه مدل صفات شخصيتي رهبرصفات شخصيتي رهبرصفات ويژه رهبرمدل هاي رهبري در گروه مدل هاي رفتاريطبقه بندي رفتارهاي رهبريطبقه بندي رفتار رهبرملاحظهطبقه بندي رفتار رهبرآشنا كردن با ساختار وظيفهرابطه ملاحظه و تعيين ساختار وظيفهمدل هاي اقتضاييمدل هاي اقتضاييمدل اقتضايي فيدلرمدل هاي اقتضاييمدل مسير- هدف (هاوس)انواع رهبريمدل اقتضايي رهبري مدل هنجاري وروم- يتونفصل چهاردهم: آسيب شناسي فعاليت هاي گروهي در كارموانع فعاليت هاي گروهي در ايرانويژگي مراكز آموزشي معتقد به كار گروهيروش هاي آموزش مشاركت گروهيفصل پانزدهم: رفتار مصرف كننده و تبلیغاتمفهوم رفتار مصرف كنندهمفهوم ترغيب زير آستانه ايعوامل تعيين كننده دريافت محرك هانظريه گشتالت و تبليغاتاصول سازماندهي ادراكاصل مشابهتاصل بندشاصل هم بستگي شكل و زمينهتبليغات و روان كاويعوامل مورد توجه در تبليغاتويژگي هاي مصرف كنندگان و تبليغاتساير عوامل موثر در تبليغات

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي کتاب کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي جزوه کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي دانلود کتاب کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي پاورپوینت کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي

 • پاورپوینت تئوری چسبندگی هزینه ها

  تئوری چسبندگی,تئوری چسبندگی هزینه,تئوری چسبندگی هزینه ها,تئوری های چسبندگی,تحقیق تئوری چسبندگی,دلایل وقوع چسبندگی هزینه,شناخت رفتار هزینه,طبقه بندی هزینه ها,عدم تقارن رفتار هزینه,مديريت بر چسبندگي هزينه,مفهوم چسبندگی هزینه ها دانلود پاورپوینت تئوری چسبندگی هزینه ها دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت استخراج و تقویت DNA

  استخراج و تقویت DNA,پاورپوینت آماده استخراج و تقویت DNA,پاورپوینت استخراج و تقویت DNA,تحقیق استخراج و تقویت DNA,دانلو,دانلود پاورپوینت استخراج و تقویت DNA,دانلود پاورپوینت در مورد استخراج و تقویت DNA,دانلود رایگان پاورپوینت استخراج و تقویت DNA پاورپوینت استخراج و تقویت DNA…

 • پرسش نامه پرخاشگری AQ

  پرسش نامه پرخاشگری,پرسش نامه پرخاشگری AQ,پرسشنامه بدگمانی,پرسشنامه پرخاشگری,پرسشنامه پرخاشگری AQ,پرسشنامه پرخاشگری باس و پری,پرسشنامه پرخاشگری بدنی,پرسشنامه خشم,پرسشنامه رنجیدگی,پزسشنامه پرخاشگری کلامی,سنجش اختلال های رفتار دانلود پرسش نامه پرخاشگری AQ دانلود فایل دانلود پرسش نامه با موضوع پرخاشگری AQ، در قالب docx…

 • تحقیق اندازه گیری واحد های الکتریکی

  اساس کار پتانسيومتر,اندازه گيري مقاومت,اندازه گیری واحد های الکتریکی,پاورپوینت اندازه گیری واحد های الکتریکی,پتانسيومتر,پروژه اندازه گیری واحد های الکتریک,تحقیق اندازه گیری واحد های الکتریکی,تحقیق پتانسیومتر,روش اندازه گیری مقاومت,روش درجه بندي ولتاژ دانلود تحقیق اندازه گیری واحد های الکتریکی دانلود فایل…

 • طرح توجیهی تولید پارچه های فیلامنت در فیلامنت

  دانلود طرح توجیهی تولید پارچه فیلامنت در فیلامنت,طرح توجیهی تولید پارچه فیلامنت در فیلامنت,طرح کارآفرینی تولید پارچه فیلامنت در فیلامنت,طرح کسب و کار تولید پارچه فیلامنت در فیلامنت,کارآفرینی تولید پارچه فیلامنت در فیلامنت دانلود طرح توجیهی تولید پارچه های فیلامنت…

 • کامل ترین خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان

  خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان,دانلود خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان,دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان,دکتر علی رضائیان,کتاب دکتر علی رضائیان,کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان دانلود کامل…

 • پاورپوینت خلاصه ای از زندگانی امام حسین علیه السلام

  انشا درباره امام حسین,تحقیق کوتاه در مورد امام حسین,خلاصه زندگی امام حسن,خلاصه زندگی امام حسین برای کودکان,زندگینامه امام حسین pdf,زندگینامه امام حسین از تولد تا شهادت,زندگینامه امام حسین ع,معتبرترین زندگینامه امام حسین پاورپوینت خلاصه ای از زندگانی امام حسین علیه…

 • پاورپوینت بخش اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی با موضوع مفاهیم و تعاریف مدیریت دولتی

  پاورپوینت بخش اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی با موضوع مفاهیم و تعاریف مدیریت دولتی دانلود پاورپوینت بخش اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی با موضوع مفاهیم و تعاریف مدیریت دولتی رفتن به سایت اصلی مشخصات…

 • پارچ آب

  پارچ دانلود پارچ آب دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پارچ

 • پاورپوینت دستگاه Electro surgery

  پاورپوینت آماده مهندسی پ,پاورپوینت دستگاه Electro surgery,تحقیق دستگاه Electro surgery,دانلود پاورپوینت در مورد دستگاه Electro surgery,دانلود پاورپوینت دستگاه Electro surgery,دانلود رایگان پاورپوینت دستگاه Electro surgery,دستگاه Electro surgery پاورپوینت دستگاه Electro surgery رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت دستگاه Electro surgeryقالب…

 • حل مسائل درس ژئوتکنیک لرزه ای

  حل مسائل درس ژئوتکنیک لرزه ای حل مسائل درس ژئوتکنیک لرزه ای رفتن به سایت اصلی دانلود حل مسائل درس ژئوتکنیک لرزه ای،در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش.توضیحات:این فایل شامل 13 سوال درس ژئوتکنیک لرزه ای در…

 • زندگی نامه فیثاغورس

  پروژه در مورد زندگی نامه فیثاغ,پروژه زندگی نامه فیثاغورس,تحقیق در مورد زندگی نامه فیثاغورس,دانلود تحقیق زندگی نامه فیثاغورس,دانلود رایگان تحقیق زندگی نامه فیثاغورس,زندگی نامه فیثاغورس,مقاله در مورد زندگی نامه فیثاغورس,مقاله زندگی نامه فیثاغورس زندگی نامه فیثاغورس رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)

  پاورپوینت مدیریت پورتفولیو,تحقیق مدیریت پورتفولیو,مدیریت پورتفولیو,مدیریت پورتفولیو بازاریابی,مدیریت پورتفولیو پروژه,مدیریت پورتفولیو چیست,مدیریت پورتفوی,مدیریت پورتفوی pdf,مدیریت پورتفوی چیست,مقاله مدیریت پورتفولیو دانلود تحقیق مدیریت پورتفولیو (پورتفوی) دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)،در قالب word و در 27 صفحه، قابل…

 • تحقیق بررسی کارآیی نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر در جهان

  بررسی کارآیی نیروگاههای انرژیهای تجدید پذیر در جهان,تحقیق نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر,کارایی نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر,نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر,نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر در ایران,نیروگاههای انرژیهای تجدیدپذیر در جهان دانلود تحقیق بررسی کارآیی نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر در جهان دانلود فایل دانلود تحقیق با…

 • تحقیق انرژی هسته‌ ای و نحوه فرآوری آن

  انرژی هسته ای,انرژی هسته ای ایران,انرژی هسته ای به انگلیسی,انرژی هسته ای به زبان ساده,انرژی هسته ای چیست,انرژی هسته ای در کشاورزی,انرژی هسته ای و فواید آن,انرژی هسته ای و کاربرد آن,انرژی هسته ایی,تحقیق انرژی هسته ای,مقاله انرژی هسته ای…

 • پاورپوینت معيارهای پذيرش مجله در ISI

  ارزيابی مجلات,تحقیق معيارهای پذيرش مجله در ISI,تخصصی ايران,چگونه مجلات را به آی اس آی پيشنهاد دهيم,مجلات انگليسی زبان ايران,معيارهای پذيرش مجلات در ISI,معيارهای پذيرش مجله در ISI,مقاله معيارهای پذيرش مجله در ISI,وضعيت مجلات علمی پاورپوینت معيارهای پذيرش مجله در ISI…

 • پاورپوینت استراتژي های تحول سازمانی

  استراتژي تغيير تكنولوژي,استراتژي تغيير ساختاري,استراتژي تغيير نيروي انساني,استراتژي تغيير وظايف,استراتژيهای تحول سازمان,استراتژيهای تحول سازمانی,استراتژيهای تغییر و تحول سازمان,استراتژی تغییر كاركردها,سطوح تغییر در نیروی انسانی دانلود پاورپوینت استراتژي های تحول سازمانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژي های تحول سازمانی،در…

 • شیپ فایل شهرهای استان خراسان جنوبی به صورت نقطه ای

  دانلود نقشه شهر ها,شیپ فایل شهر و مرز استان,شیپ فایل شهرها,شیپ فایل شهرهای استان خراسان جنوبی به صورت نقطه ای,شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان خراسان جنوبی,لایه جی آی اسی شهرها,محدوده سیاسی لایه شهرها و مرز استان,محدوده سیاسی و شهرها,نقشه…

 • تحقیق بررسی مهارت‌هاي مقابله‌اي

  پاورپوینت مهارت‌هاي مقابله‌اي,پروژه در مورد مهارت‌هاي مقابله‌اي,تحقیق آماده در مورد مهارت‌هاي مقابله‌اي,تحقیق در مو,تحقیق مهارت‌هاي مقابله‌اي,دانلود تحقیق در مورد مهارت‌هاي مقابله‌اي,مقاله در مورد مهارت‌هاي مقابله‌اي,مهارت‌هاي مقابله‌اي تحقیق بررسی مهارت‌هاي مقابله‌اي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:چكيدهدر اين مقاله…

 • تحقیق بررسی اقتصادی مجتمع فولاد خراسان

  تحقیق بررسی اقتصادی مجتمع فولاد خراسان بررسی اقتصادی مجتمع فولاد خراسان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بررسی اقتصادی مجتمع فولاد خراسانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 49 بخشی از متن تحقیق:مقدمهصنعت فولاد و ميزان رشد توليد فولاد…

 • تحقیق نگهداري و پشتيباني، حمل و نقل و طراحي شهري

  حمل و نقل و طراحي شهري,مقاله ای تخصصی در مورد نگهداری و پشتیبانی,مقاله تخصصی در مورد حمل ونقل و طراحی شهری,نگهداري و پشتيباني تحقیق نگهداري و پشتيباني، حمل و نقل و طراحي شهري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع…

 • تحقیق تاثیرگذاری موثر در بازاریابی حرفه ای

  اصول بازاریابی حرفه ای,بازاریابی حرفه ای,بازاریابی حرفه ای بازاریابی حرفه ای چیست,بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی,بازاریابی حرفه ای در تلگرام,بازاریابی حرفه ایی,پاورپوینت بازاریابی حرفه ای,تحقیق بازاریابی حرفه ای,مقاله بازاریابی حرفه ای تحقیق تاثیرگذاری موثر در بازاریابی حرفه ای رفتن به…

 • تحقیق تاريخچه واليبال ساحلي

  تحقیق تاريخچه واليبال ساحلي تاريخچه واليبال ساحلي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق تاريخچه واليبال ساحلي، در قالب word قابل ویرایش و در 32 صفحه.توضیحات:تاريخچه واليبال ساحلي به بيش از نيم قرن مي رسد. ورزشي كه فلسفه راه اندازي آن بيشتر…

 • تحقیق بررسي وضعيت خانوادگي و تحصيلي نوجوانان سارق (14-11) سال كانون اصلاح و تربيت

  11) سال,آشنايي با وضعيت بزهكاري نوجوانان سنين (14,آشنايي با وضعيت تحصيلي نوجوانان سارق,اپدري و نامادري,بررسي وضعيت خانوادگي و تحص,خانواده و نوجوانان,دزدي و مالكيت,مفهوم جنايتكاري و بزهكاري تحقیق بررسي وضعيت خانوادگي و تحصيلي نوجوانان سارق (14-11) سال كانون اصلاح و تربيت…

 • بسته کامل جزوه+ فیلم آموزشی توان (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)

  توان چیست؟,توان در فیزیک,جزوه انرژی پتانسیل,جزوه توان,جزوه رابطه کار و انرژی پتانسیل,جزوه فیزیک 10,جزوه فیزیک دهم,جزوه کار و انرژی پتانسیل,دانلود فیزی,دانلود فیزیک 10,فصل چهارم فیزیک 2,فصل دوم فیزیک 10,فیزیک 10,فیزیک دهم,ویدئوهای توان بسته کامل جزوه+ فیلم آموزشی توان (فصل 2…

 • تحقیق ثبت شرکت ها

  تحقیق ثبت شرکت,تحقیق ثبت شرکتها,تحقیق در مورد ثبت شرکت ها,تحقیق در مورد مراحل ثبت شرکت,تحقیق درباره ثبت شرکت,تحقیق درباره ثبت شرکت ها,ثبت شرکت,مقالات ثبت شرکت,مقاله ثبت شرکت,مقاله ثبت شرکتها,مقاله در خصوص ثبت شرکتها دانلود تحقیق ثبت شرکت ها دانلود فایل…

 • روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی

  تحقیق روش های نوین تدریس,تحقیق روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی,دانلود تحقیق روش های نوین تدریس,دانلود تحقیق روش های نوین در تدریس ادب,روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی,هدف های کلی برنامه آموزشی زبان فارسی…

 • کاتر طراحی شده در سالیدورک

  Catia solidworks,پروژه سالیدورک,پروژه کتیا,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی کاتر,نقشه های اجرایی کاتر طراحی شده در سالیدورک دانلود کاتر طراحی شده در سالیدورک دانلود فایل کاتر طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده…

 • پاورپوینت بیوگرافی خوارزمی (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت بیوگرافی خوارزمی(تحقیق دانش آموزی) پاورپوینت بیوگرافی خوارزمی (تحقیق دانش آموزی) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت بیوگرافی خوارزمی (تحقیق دانش آموزی)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 6قسمتی از پاورپوینتمحمدبن موسی خوارزمی                                   •خوارزمی نخستین ریاضیدان برجسته ی ایرانی جهان اسلام که…

 • تحقیق متالورژي فيزيكي فلزات

  پروژه در مورد مت,پروژه متالورژي فيزيكي فلزات,تحقیق در مورد متالورژي فيزيكي فلزات,دانلود تحقیق متالورژي فيزيكي فلزات,دانلود رایگان تحقیق متالورژي فيزيكي فلزات,متالورژي فيزيكي فلزات,مقاله در مورد متالورژي فيزيكي فلزات,مقاله متالورژي فيزيكي فلزات تحقیق متالورژي فيزيكي فلزات رفتن به سایت اصلی مشخصات…