تحقیق ارزش گویش نیشابوری

ارزش گویش نیشابوری,پروژه ارزش گویش نیشابوری,پروژه در مورد ارزش گویش نیشابو,تحقیق در مورد ارزش گویش نیشابوری,دانلود تحقیق ارزش گویش نیشابوری,دانلود رایگان تحقیق ارزش گویش نیشابوری,مقاله ارزش گویش نیشابوری,مقاله در مورد ارزش گویش نیشابوری
تحقیق ارزش گویش نیشابوری

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:ارزش گویش نیشابوریگويند كه عمروليث صفار چون نيشابور را به زير نگين درآورد، گفت:«شهري را گرفته ام كه گل آن خوردني، بوته ي آن ريواس و سنگ هاي آن فيروزه است»امروز
اگر آن دلاور سيستاني بر نيشابور دست مي يافت جاي آن بود كه نخست از گرفتن
شهري بر خويشتن ببالد كه گنجور و گوهرستان واژه هاي ناب پارسي است.گويش
هاي محلي فارسي، چه در جاي جاي ايران كنوني رايج باشد، چه بيرون از مرزهاي
سياسي، در حكم ذخاير ارزنده اي است كه انبوهي از واژه ها، اصطلاحات،
امثال، افسانه ها، اشعار و تصنيف هاي فارسي را نگاه داشته و گردآوري، ضبط،
تحقيق و نشر اهم آنها ضرورتي انكار ناپذير است.نيشابور با آن گذشته
درخشان تاريخي و فرهنگي، تاريخ هنوز از عهده شمارش بزرگان و دانشوران اين
سرزمين برنيامده، يكي از ارزشمند ترين گونه هاي گويش فارسي را تا امروز پاس
داشته است. حفظ تلفظ هاي درست و كهن، همچون مراعات دقيق واو يا ياي معلوم و
مجهول، حفظ بسياري از كنايات، استعارات و امثال برخي از وجوه زندگي گويش
نيشابوري است كه در اين نوشته بدانها اشارتي هست.عناصر دستوريدر
گويش نيشابوري بسياري عناصر دستوري ارزنده بر جاي مانده كه برخي امروز
متروك و ناشناخته است و شناسايي آنها بس سودمند تواند بود، از آن ميان به
ذكر چند پسوند بسنده مي كنم.الف) «وك» (واو مجعول + كاف تازي)؛ اين
پسوند كه پس از اسامي كوتاه و گاه اصوات مي آيد و معمولا صفت نسبي مي سازد،
كاربرد بسيار دارد و  هنوز زنده و تقريبا فعال است. همانند:بادوك {badok}: خودپسند و پر افاده ترسنوك {tersunok}: ترسو. گويا با وساطت نون وقايه گيلوك {gilok}: گل آلودب)
«له» (لام مفتوح + هاي غير ملفوظ)؛ اين پسوند كه معناي نسبت مي دهد، پس از
اسامي قرار مي گيرد و اسمي ديگر مي سازد و موارد استعمال آن بسيار است.
همچون:آوله {ahvla} و اوله {avla}: آبله و تاول. منسوب به «آو» (=آب) چله {chala}: چاله، گويا منسوب به «چه» (=چاه) چيكله {chikela}: قطره، منسوب به «چيك» (صداي افتادن قطره)ج) «يخ» (مصوت معلوم ياء + خاي معجمه)؛ اين پسوند پس از اسامي معناي شباهت دارد و صفت مي سازد. مانند:پتيخ {pettikh}: آشفته. ماننده به «پت» (pat) كه در نيشابور نخ در هم پيچيده و مانند آن را گويند تريخ {terikh}: راست ايستاده. گويا ماننده به «تير» زرنيخ {zernikh}: بيمارگونه و زردروي. گويا ماننده به «زر» با وساطت نون وقايهد)
«او» (مصوت الف + واو صامت)؛ اين پسوند معناي شباهت دارد و پس از صفاتي مي
آيد كه بر عيب و نقصان دلالت مي كند و صفتي ديگر مي سازد. مانند:شلاو {shallav}: شل گونه كراو {karrav}: كر گونه لنگاو {langav}: لنگ كونهه) «نا» (نون + مصوت الف)؛ اين پسوند، پس از صفات مي آيد و اسم مي سازد. مانند:تنگنا {tangna}: جاي تنگ سوزنا {suzuna & sevzuna}: سبزه عيدخزانه واژگانشناساي
واژه هاي ناشناخته متون پارسي كهن و بازيافت واژه هاي فنا شده فارسي از
ميان گويش هاي موجود يكي از نيازهاي بنيادين زبان و ادب فارسي است كه
گردآوري، ضبط و تحيق در گويش نيشابوري، بخش چشمگيري از اين نياز را برآورده
مي سازد.گويش كنوني نيشابور از واژه هاي دخيل تركي، عربي و زبان هاي
ديگر تهي نيست، اما راه يافتن اين واژه هاي بيگانه جاي واژه هاي بومي را
تنگ نكرده، بلكه لختي بر  غناي آن افزوده است. حيات هزاران واژه ناب فارسي
در گويش مردم اين سامان شاهد اين مدعاست. بسياري از واژه هاي نيشابوري در
فرهنگ ها و متون كهن پارسي بكار رفته و ريشه بسياري را در زبان هاي ايراني
كهن توان جست كه از اصالت ترديد ناپذير اين گويش حكايت دارد، اما مي خواهم
بگويم كه ارزش آن روي ديگر سكه بسي افزون تر است؛ يعني واژه هاي نابي گه در
فرهنگ ها و متون نيامده و آنها را نيشابوري ها مي شناسند.منتخبي اندك از واژه هاي جالب توجه نيشابوري:آغشگه {aghushga}: پنجره و دريچه كوچك.جزء اول آن «آغش»(=آغوش) است اخاد {akhad}: همراه با (معيت). جزء دوم اين كلمه «خاد» (=خود) و جزء اول آن ممكن است پيشوند نفي باشد اليفچ {alifch}: نوچ و چسبناك اندر {andar}: در تركيب و غير تركيب به معناي ناتني بيختنه {bekhena}: نزديك. مركب از بيخ+تن+ه. بيخ (bekh) و بيخت (bekht) نيز به همين معني است بنچه {buncha}: دسته اي از چيزي، مانند دسته اي اسكناس پرپري {perperi}: پروانه تيار {tiyar}: درست و آماده داي {day}: ديوار زينه {zina} و پزينه {pazina}: پله و پلكان سفچه {sefcha}: خربزه نارسيده امثال و اصطلاحاتصدها اصطلاح و ضرب المثل جالب و پرمفهوم  در ميان مردم نيشابور رايج است كه برخي از آنها در فارسي رسمي نظيري ندارد.نمونه اي چند از امثال و اصطلاحات نيشابوري:از گلو هم بدر رفتن (=از گلوي هم بدر شدن): يعني با هم كنار آمدن و از عهده هم بر آمدن پوشت چشم تنوك كيدن (= پشت چشم تنك كردن): يعني ناز و غمزه چشم به هنگام فخر فروشي و بر خود باليدن خاو نكيدن (= خواب نكردن) كنايه است از اعتماد  نكردناستعاراتمردم
نيشابور در ضمن سخنان روزمره خود كنايه ها، استعاره ها و تشبيه هاي بسيار
به كار مي برند كه از ديدگاه بلاغت ارزشمند و شايان توجه است. چند نمونه
زيبا:عره (=اره): زن وقيح و دريده بند تمبو كتا (=بند تنبان كوتاه): تنگ ظرف، آدم بي ظرفيت چوله غزك (=مترسك): شخص لاغر و ضعيف  واژه سازي و واژه يابيدر
گويش نيشابوري باب نحت، قلب، ابدال، تغيير شكل، اتباع و قابليت هاي
ساختاري، هريك ويژگي هايي دارد كه توانايي واژه سازي را در اين گويش افزايش
داده و از سوي ديگر مردم نيشابور چنان كه گذشت، خزانه اي از واژگان در
اختيار دارند كه به منظور معادل يابي براي واژه هاي بيگانه سخت سودمند
تواند بود و خود اين موضوع تحقيق جداگانه اي است و در اين نوشته به اشاره
اي كوتاه بسنده مي شود.گويش وران نيشابوري گاه براي افاده يك معني چندين واژه فارسي در اختيار دارند. مثلا:الف) براي اراده «سيلي» به مناسبت از هفت كلمه متفاوت سود مي جويند:بيخ گوشي {behkgoshi}؛ (نظر به محل اصابت ضربه) تو گوشي {tugoshi}؛ (نظر به محل اصابت ضربه) چك {chak}؛‌(نظر به محكمي ضربه) سيلي {sili}؛‌(بطور مطلق) شپات {shuppat}؛ (نظر به صداي حاصل از ضربه) شرغستي {sherghesti}؛ (نظر به صداي حاصل از ضربه) كشيده {keshida}؛‌(نظر به امتداد فاصله آغاز و پايان حركت دست)ب) براي اراده «قاچ» به معناي يك برش از ميوه، به جز «قاچط» و «قاش»  كه تركي است، پنج كلمه فارسي هم در اختيار دارند؛اليف {alif}(=الف)؛‌(براي قاچ باريك) پله {pella}؛ (براي قاچ بزرگ كه نيمي از ميوه را شامل باشد) تريشه {trisha}؛‌(براي قاچ بسيار نازك) تلواش {talvash}؛‌(براي مطلق قاچ) فال {fal}؛‌(براي مطلق قاچ) ج) براي قسمت هاي مختلف چهره، واژه هاي جداگانه اي به كار مي برند؛ بوك {buk}؛‌(به معناي لپ) چغند {chughund}؛‌(به معناي فك) ريك {rik}؛‌(به معناي فرجه دهان) زبك {zebak}؛‌(به معناي قسمت داخلي لپ) لپ {lup}اكنون چند واژه ديگر كه صورت فارسي برخي از آنها در گويش نيشابوري منحصر به فرد است و در فارسي رسمي براي آنها نظيري نيست؛اشكاف {ishkaf}(=شكاف): كمد داخل ديوار حج دو دو {hajdadav}: سوسك چالاك و سريع السير دس خوشك {daskhushk}: خسيس فغوو {feggavu}: نوعي مرباي انگور كه امروزه «مارمالاد» مي گويند كليك {kelik}: انگشت كوچكواژه نامه گویش نیشابوریدیباچهچوله‌قـزك بارن كـن    بـــارن بـ‌‌پــاين كــنگندوم د زر خاكـــه    از توشنگي هلاكهبزغله شـــــير ميه    چپو پنيـــــــــر ميه با
ترانه‌ي چوله‌قزك، روزگاري نه چندان دور، روستازادگان نشابور، گوش به جاري
شدن ترنم باران بر دشت‌هاي سرزمين سپيده و نسيم صبح مي‌ايستادند. از اين
دست بسيارند ترانه‌ها، لالايي‌ها، افسانه‌ها، مثل‌ها و … كه پدران و
مادران ما، آرمان‌ها و آرزوها، دردها و سوزها، آموخته‌ها و تجربه‌ها،
داشته‌ها و نداشته‌ها، انديشه‌ها و باورهاي خود را در قالب آنها مي‌ريختند و
بر محمل گويش كهن و شيرين نيشابوري، سينه به سينه به فرزندانشان
مي‌سپردند.فلكلر (Folklore)مردمان، همواره با انگاره‌ها، سنت‌ها و
ميراث حكمت‌هاي زندگي كه از گذشته‌هاي دور به آنها رسيده است، زندگي
مي‌كنند. اين انگاره‌ها، سنت‌ها و حكمت‌ها كه از يك سو، حياتي شفاهي دارند
(بر زبان مردم جاريند از طريق زباني از نسلي به نسل بعدي منتقل مي‌شوند) و
از سويي ديگر، بازنمايي از هويت، جهان‌نگري و دانش عمومي گروهي از مردم‌اند
را «فرهنگ عامّه»، «فرهنگ مردم»، «دانش عوام» يا «فلكلر» ناميده‌اند.فلكلر
]فولكلور؛ فلكلور؛ فولكلر[، واژه‌اي فرانسوي است كه از دوجزء فلك (folk)
به معني توده، و لور (lore) به معني  دانش، تركيب يافته است، كه نخستين بار
آمبروزا مورتن (Ambroise Morton) در 1885 ميلادي، آثار باستان و ادبيات
توده را folklore ناميد. برخي تعريف‌ها براي فلكلر عبارتند از: علم به آداب
و رسوم توده‌ي مردم؛ افسانه‌ها و تصنيف‌هاي عاميانه؛ توده شناسي (فرهنگ
معين). فرهنگ عامه؛ مجموعه‌ي عقايد، انديشه‌ها، قصه‌ها، آداب و رسوم،
ترانه‌ها و هنرهاي ساده و ابتدايي يك ملت …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 31

 

ارزش گویش نیشابوری تحقیق در مورد ارزش گویش نیشابوری دانلود تحقیق ارزش گویش نیشابوری دانلود رایگان تحقیق ارزش گویش نیشابوری پروژه ارزش گویش نیشابوری مقاله ارزش گویش نیشابوری مقاله در مورد ارزش گویش نیشابوری پروژه در مورد ارزش گویش نیشابو

 • پاورپوینت آموزش طرح کسب و کار

  آموزش طرح کسب و کار,پاورپوینت آماده آموزش طرح کسب و کار,پاورپوینت آموزش طرح کسب و کار,تحقیق آموزش طرح کسب و کار,دانلو,دانلود پاورپوینت آموزش طرح کسب و کار,دانلود پاورپوینت در مورد آموزش طرح کسب و کار,دانلود رایگان پاورپوینت آموزش طرح کسب…

 • پاورپوینت اکستروژن

  پاورپوینت اکستروژن اکستروژن سرد رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اكستروژن،در قالب ppt و در 100 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تاريخچهانواع اكستروژنمواد اوليهقالب‌هاانواع پرس‌های اکستروژنمنابعبخشی از متن پاورپوینت:تاریخچه:صنعت اکستروژن داراي تاريخي بالغ بر 150 سال است. اولين مورد از…

 • جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر

  جزوه طراحی الگوریتم ارشد,جزوه طراحی الگوریتم برای کنکور,جزوه طراحی الگوریتم کنکور,جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر,دانلود جزوه طراحی الگوریتم,دانلود جزوه طراحی الگوریتم ارشد,دانلود جزوه طراحی الگوریتم کنکور جزوه طراحی الگوریتم مجموعه مهندسی کامپیوتر رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه طراحی الگوریتم…

 • پاورپوینت اصول طراحی و اجراي ساختمان های فلزی

  پاورپوینت اصول طراحی و اجراي ساختمان های فلزی اصول طراحی و اجراي ساختمان های فلزی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اصول طراحی و اجراي ساختمان های فلزی،در قالب pptx و در 105 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهطراحی ساختمان‌های…

 • تحقیق تاثير خلاقيت بر يادگيري واحدهاي نحوي

  پایان نامه پیرامون خلاقيت,پروژه خلاقيت,تحقیق خلاقيت,تحقیق در مورد خلاقيت,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی خلاقيت,دانلود تحقیق خلاقيت,مقاله خلاقيت تحقیق تاثير خلاقيت بر يادگيري واحدهاي نحوي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:چکيدهبطور كلي تحقيقات انجام شده در رابطه با حفاظه انسان وامر…

 • نرم افزار تحت اکسل محاسبه سهم افراد (دنگ)

  برنامه محاسبه دنگ,روش محاسبه دانگ,روش محاسبه دنگ,فرمول محاسبه دانگ,فرمول محاسبه دنگ,محاسبه دانگ,محاسبه دانگ در اکسل,محاسبه دنگ,محاسبه دنگ خانه,محاسبه دنگ در اکسل,نحوه محاسبه دنگ,نرم افزار محاسبه دانگ,نرم افزار محاسبه دنگ نرم افزار تحت اکسل محاسبه سهم افراد (دنگ) رفتن به سایت…

 • تحقیق شبکه های صنعتی

  پایان نامه با موضوع شبکه های صنعتی,پایان نامه شبکه های صنعتی,پروژه شبکه های صنعتی,تحقیق در مورد شبکه های صنعتی,تحقیق شبکه های صنعتی,شبکه های صنعتی,شبکه های صنعتی can,شبکه های صنعتی pdf,شبکه های صنعتی اترنت,مقاله شبکه های صنعتی دانلود تحقیق شبکه های…

 • تحقیق اتحادهای استراتژیک

  اتحاد استراتژیک,پژوهش اتحاد استراتژیک,تحقیق اتحاد استراتژیک,توافق شراکت بازاری,دانلود پژوهش اتحاد استراتژیک,دانلود تحقیق اتحاد استراتژیک,دانلود مقاله اتحاد استراتژیک,مقاله اتحاد استراتژیک دانلود تحقیق اتحادهای استراتژیک دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع اتحادهای استراتژیک، در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش،…

 • تحقیق نقش IT در توسعه اقتصادي و شاخص هاي توسعه اقتصادي

  تحقیق در مورد نقش IT در توسعه اقتصادي,تحقیق نقش IT در توسعه اقتصادي,توسعه اقتصادي,دانلود مقاله نقش IT در توسعه اقتصادي,مدیریت IT,مدیریت IT در توسعه اقتصادي,نقش IT در توسعه اقتصادي دانلود تحقیق نقش IT در توسعه اقتصادي و شاخص هاي توسعه…

 • طرح توجیهی توليد نشاسته از گندم

  جدیدترین طرح توجیهی توليد نشاسته از گندم,دانلود رایگان طرح توجیهی توليد نشاسته از گندم,دانلود طرح توجیهی توليد نشاسته از گندم,طرح توجیهی توليد نشاسته از گندم,طرح توجیهی توليد نشاسته از گندم رایگان,نمونه طرح توجیهی توليد نشاسته از گندم طرح توجیهی توليد…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شهریار(واقع در استان تهران)

  استان تهران,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شهریار,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شهریار(واقع در استان تهران) دانلود…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان شهربابک

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان شهربابک,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان شبستر,شیپ فایل سازندهای شهرستان شهربابک,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان شهربابک,نقشه زمین شناسی شهرستان شهربابک,نقشه لیتولوژی شهرستان شهربابک,نقشه ی سازند های شهرستان شهربابک دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان شهربابک دانلود…

 • تحقيق تصميم‌گيري گروهي

  تحقيق مديريت,تصميم گيري,تصميم گيري گروهي,دانلود تحقيق,كار تحقيقي مديريت,گروه,مديريت دانلود تحقيق تصميم‌گيري گروهي دانلود فایل گروه‌ها در برابر افراد: اين موضوع كه آيا گروه‌ها تصميم‌گيران بهتري از افراد هستند موضوع ساده‌اي نيست و بستگي به چند عامل دارند مانند نوع وظيفه‌ي…

 • گزارش کارآموزي نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و چگونگي اعمال حساب آنها

  آنها,اعمال,انواع,پرداخت,پرسنل,چگونگي,حساب,کارآموزي,گزارش,نحوه,وام گزارش کارآموزي نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و چگونگي اعمال حساب آنها رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزي با موضوع نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل و چگونگي اعمال حساب آنها ،در قالب word و در 81صفحه، قابل…

 • پاورپوینت بودجه بندی سنتی و نوین

  بودجه بندی,بودجه بندی سنتی,بودجه بندی نویسن دولتی,بودجه بندی نوین,بودجه بندی نوین جدید,پاورپوینت بودجه بندی,تحقیق بودجه بندی,دانلود پاورپوینت بودجه بندی,دانلود تحقیق بودجه بندی,دانلود مقاله بودجه بندی,مقاله بودجه بندی دانلود پاورپوینت بودجه بندی سنتی و نوین دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد بودجه…

 • تحقیق نیروگاه ها

  پایان نامه,پایان نامه در مورد نیروگاه,پایان نامه درباره نیروگاه,تحقیق در مورد نیروگاه,تحقیق درباره نیروگاه,تحقیق درباره ی نیروگاه,تحقیق نیروگاه,مقا,مقاله نیروگاه,نیروگاه اتمی,نیروگاه اتمی بوشهر,نیروگاه سیکل ترکیبی,نیروگاه نکا,نیروگاه ها دانلود تحقیق نیروگاه ها دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد نیروگاه ها،در قالب word…

 • تحقیق بررسي وضعيت فروش محصولات چرمي سبک (داخلي و خارجي)

  آشنايي با صنعت چرم سبک,انواع محصولات چرمي,تاريخچه چرم و چرم سازي,تحقیق فروش محصولات چرم,تحقیق فروش محصولات چرم سبک,تحقیق فروش محصولات چرمی,تحقیق وضعیت فروش محصولات چرم,مقاله فروش محصولات چرم,وضعیت فروش محصولات چرم دانلود تحقیق بررسي وضعيت فروش محصولات چرمي سبک (داخلي…

 • تحقیق کودکانگي و شاعري

  پایان نامه پیرامون کودکانگي و شاعري,پروژه کودکانگي و شاعري,تحقیق در مورد کودکانگي و شاعري,تحقیق روانشناسی کودکانگي و شاعري,تحقیق کودکانگي و شاعري,دانلود تحقیق کودکانگي و شاعري,مراحل تحول شناخت کودک,مقاله کودکانگي و شاعري دانلود تحقیق کودکانگي و شاعري دانلود فایل دانلود تحقیق با…

 • پاورپوینت تئوری بازارهای مالی

  آشنایی با تئوری بازارهای مالی,پاورپوینت تئوری بازارهای مالی,پایان نامه تئوری بازارهای مالی,تئوری بازارهای مالی,تئوری بازارهای مالی چیست؟,تحقیق تئوری بازارهای مالی,معرفی تئوری بازارهای مالی,مقاله تئوری بازارهای مالی دانلود پاورپوینت تئوری بازارهای مالی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع تئوری بازارهای مالی،در…

 • تحقیق موقعيت قانوني و اهداف WIMAX FORUM

  تحقیق گزارش موقعيت قانوني و اهداف WIMAX FORUM,دانلود تحقیق گزارش موقعيت قانوني و اهداف WIMAX FORUM,دانلود مقاله گزارش موقعيت قانوني و اهداف WIMAX FORUM,گزارش موقعيت قانوني و اهداف WIMAX FORUM,مقاله گزارش موقعيت قانوني و اهداف WIMAX FORUM,موقعيت تحقیق موقعيت قانوني…

 • پاورپوینت خلاصه نظریات حافظه

  پاورپوینت خلاصه نظریات حافظه پاورپوینت خلاصه نظریات حافظه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه نظریات حافظه،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:نظریه هانری برگسون نظریه تداعینظریه تحكیمنظریه بارتلتنظریه كریك و لاكهارت (1972)نظریه گراف و…

 • پاورپوینت سازگاری های بافت همبند در ورزش (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی)

  پاورپوینت سازگاری های بافت همبند در ورزش (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی) دانلود پاورپوینت سازگاریهای بافت همبند در ورزش رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سازگاری های بافت همبند در ورزش (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی)،…

 • تحقیق قصاص

  پایان نامه پیرامون قصاص,پروژه قصاص,تحقیق در مورد قصاص,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی قصاص,تحقیق قصاص,جرم,جنایت,دانلود تحقیق قصاص,مقاله قصاص تحقیق قصاص رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:قصاص در شريعت عبارت است از: مجازاة المعتدى على غيره فى نفسه او بدنه بمثل ما…

 • تحقیق چگونه به مردم خدمت کنیم؟

  پایان نامه پیرامون چگونه به مردم خدمت کنیم,پروژه چگونه به مردم خدمت کنیم,تحقیق چگونه به مردم خدمت کنیم,تحقیق در مورد چگونه به مردم خدمت کنیم,تحقیق روانشن,دانلود تحقیق چگونه به مردم خدمت کنیم,مقاله چگونه به مردم خدمت کنیم تحقیق چگونه به…

 • تأمین منابع مالی خارجی- مطالعه موردی تأمین مالی (فاینانس) طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان

  بازگشایی خط اعتباری چین,فاینانس رودبار لرستان,فاینانس سد رودبار لرستان,مراحل تامین مالی خارجی,مراحل خط اعتباری چین,مطالعه موردی تامین مالی,مطالعه موردی فاینانس دانلود تأمین منابع مالی خارجی- مطالعه موردی تأمین مالی (فاینانس) طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان دانلود فایل دانلود تحقیق با…

 • پاورپوینت آشنایی با معماری خانه بروجردی های کاشان

  آب و,آشنایی با معماری خانه بروجردی های کاشان,پاورپوینت آشنایی با معماری خانه بروجردی های کاشان,تابستان نشین,تاریخچه خانه بروجردی ها,تحقیق آشنایی با معماری خانه بروجردی های کاشان,زمستان نشین,شرح پلان خانه بروجردی ها معماری داخلی و عملکرد فضاها پاورپوینت آشنایی با معماری…

 • تحقیق جنگ جهانی اول

  تحقیق جنگ جهانی اول,تفنگ های جنگ جهانی اول,تلفات جنگ جهانی اول,جنگ جهانی اول,جنگ جهانی اول pdf,جنگ جهانی اول چگونه شروع می شود؟,جنگ جهانی اول در ایران,جنگ جهانی اول و دوم,عکس جنگ جهانی اول,هواپیماهای جنگ جهانی اول دانلود تحقیق جنگ جهانی…

 • دانلود گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خودرو

  خرید گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خ,دانلود کارآموزی نمایندگی ایران خودرو,دانلود گزارش کار نمایندگی ایران خودرو,دانلود گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خودرو,کارآموزی نمایندگی ایران خودرو,کارورزی نمایندگی ایران خودرو,گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خودرو دانلود دانلود گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خودرو دانلود فایل در…

 • تحقیق انسان شناسی از دیدگاه های مختلف

  انسان شناسی,انسان شناسی pdf,انسان شناسی در اسلام,انسان شناسی فرهنگی,انسان شناسی فلسفی,انسان شناسی و فرهنگ,تحقیق انسان شناسی,دیدگاه های انسان شناسی,کتاب انسان شناسی,مقاله انسان شناسی دانلود تحقیق انسان شناسی از دیدگاه های مختلف دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدگاه های…

 • تحقیق رويكردي نوين در مديريت شبكه محور

  پاورپوینت مديريت شبكه محور,پورتال,پورتال‌هاي سازماني,تحقیق در موردمديريت شبكه محور,تحقیق مديريت شبكه محور,دانلود تحقیق در مورد مديريت شبكه محور,دانلود تحقیق مديريت شبكه محور,دانلود مقاله مدير,فناوري اطلاعات,مديريت شبكه محور تحقیق رويكردي نوين در مديريت شبكه محور رفتن به سایت اصلی بخشی از…